Tinamarias Blog - sagsskema ...

 
 

Her kan du læse om sagerne i skemaform ...

Samtidig med alle sagerne, som dels handlede om at komme fri af tilsynssvigt og følgekonsekvenserne af to skimmelboliger i træk og efterfølgende offentlig forfølgelse, forsøgte jeg samtidig et væld af andre tiltag til at løse min situation - herunder at producere mig ud af det, søge samarbejdspartnere til mit hestekoncept og løse den helbredsskadelige boligsituation, som Sorø kommune i strid med loven fastlåste mig i gennem flere år trods kendskab til flere tilsynssvigt og et hav af konsekvenser af deres tilsynssvigt.

Hvis du vil have indblik i, hvad det økonomisk har kostet min søn og jeg, mit firma såvel som samfundskassen at være skimmelramt og udsat for offentlig forfølgelse, så download min bog "Skimmelramt - hvad koster det?".

Bogen er ikke opdateret siden den påførte hjemløshed i 2014 med deltagelse fra alle fire retsinstanser, ombudsmanden, politiinstanser m.fl., hvor udgifterne har været lige så bindegale ...

Nedenstående er den røde tråd igennem de to skimmelboliger, tilsynssvigt og den offentlige forfølgelse. Flere af punkterne bliver løbende opdateret med links som dokumentation.

 

Den skimmelramte gård i 2006

(udlejer er stævningsmand i retten i Næstved og Sorø kommune)

 
   
 
Sorø huslejenævn   Sorø kommune   Sorø kommune
 
   
 
Gav udlejer fradrag for udokumenteret regning og afholdt ikke fuldtalligt møde   To svigt af tilsynspligt med store økonomiske konsekvenser til følge samt nægtede at involvere embedslæge  

Afslag på hjælp til de økonomiske konsekvenser af tilsynssvigtene

*

 
   
 
Retten i Næstved/fejlbehandlende
dommer erklæret inhabil af advokat
  Statsforvaltningen Tilsynet   Statsforvaltningen Det sociale nævn
 
   
 
Østre Landsret/fejlbehandlet
se landsret
  Delvist korrekt behandlet   Ankestyrelsen
 
   
 
Bremset adgang til Højesteret via Procesbevillingsnævnet   Skift af sagsbehandler og fejlbehandlet jf. advokat   Ombudsmanden
 
   
 
Udsat 1 år i retten i Næstved   Advokat indbragte sagen for
Indenrigs- og sundhedministeriet
  Henvist til retten
 
   
 
Udsat ½ år i retten i Næstved   Henvist til retten   Bremset i retten i Næstved med advokatpålæg
 
     
 
Forsinket af 3 syn og skøn imod normalt 1   Bremset i retten i Næstved med advokatpålæg    
 
       
 
Dommeren i retten i Næstved gav advokatpålæg, udhulede retshjælpsdækningen og nægtede fri proces        
 
       
 
Idømt udlejere/stævningsmand at betale sagsomkostninger uden retssag overhovedet        
 
       
 
Adgang til Højesteret grundet fejl i by- og landsret - landsret        
 
       
 
Bremset af Procesbevillingsnævnet        
 
       
 
Genoptagelsesanmodning afvist i retten i Næstved        
 
       
 
Kæresag parkeret på 1½ år i Østre Landsret        
 
 
 

Mellemflytning i 2007

 
     
 
Sorø kommune   Slagelse politi    
 
     
 
Svigt af tilsynspligt   Politiet tilsidesatte lejeloven    
 
     
 
Flytning til ridebekendt   Ramaskrig i samtlige politikredse på Sjælland    
 
     
 
Uretmæssigt udsat   Uretmæssigt udsat    
 
     
 
Kort tilbage til skimmelramt tom gård   Klagesag hos politiadvokat
(også på sagen under demonstrationen i 2013)
   
 
     
 
Sorø kommune på ifm. min søn   Parkeret med retsplejelovens § 749    
 
       
 
Sorø kommune anviste bolig i Sorø boligselskab        
 
 
 

Sorø boligselskab 2007 - 2013

 
   
 
Helbredsgener i ny bolig allerede efter indflytning   Sorø kommune afviste tilsynssvigt på skimmelgården   Fraflytningsregning i 2013
 
   
 
Fund af skjult skimmelsvamp i 2009 - blev beskyldt for at smitte bolig på trods af at andre boliger var ramt   Lungelæge bad mig få løst situationen på hjemmefronten eller bestille en kiste   Sorø boligselskab sendte en ublu og udokumenteret fraflytningsregning
 
   
 
Kun delvis renovering   Kommunens byggesagkyndige undersøgte visuelt boligen og frikendte den, selvom han selv fik hovedpine af under en halv times ophold i boligen, hvilket kom frem i en senere aktindsigt   Sorø kommune indbragte imod normal praksis fraflytningskrav for Sorø beboerklagenævn (samme formand som Sorø huslejenævn under den skimmelramte gård)
 
   
 
Fiflerier med beviser   Ignorerede gentagne advokathenvendelser   Som den eneste beboer blev sagen henvist til retten i Næstved - alle andre beboere fik medhold
 
   
 
Ignorerede gentagne advokathenvendelser   Advokat indbragte sagen for Statsforvaltningen Tilsynet   Sorø boligselskabs advokat ville som det første have, at jeg skulle have et advokatpålæg
 
   
 
Bremset af Sorø kommune som påstod at boligen var renoveret trods fortsat helbredspåvirkning   Advokat indbragte sagen for
Indenrigs- og sundhedministeriet
  Sagen røg ud af småsagsafdelingen og kom i civilretten, hvor jeg straks fik et advokatpålæg
 
   
 
Sorø kommune og embedslægen ignorerede henvendelse fra overlæge omkring helbredspåvirkning i boligen   Henvist til retten   Søgte Civilstyrelsen om fri proces
 
   
 
Sorø kommune gav afslag på hjælp til flytning, indskud og rensning af indbo  

Bremset i retten i Næstved med advokatpålæg

  Civilstyrelsen mente ikke, at jeg havde grund til at føre proces trods manglende sagsfremstilling og trods udokumenteret regning
 
     
 
Fund af skimmelsvamp under fraflytning til Sorøvej blev ignoreret af Sorø kommune       Gav afslag på at vente på mit materiale
 
     
 
Boligen blev først færdigrenoveret, da min søn og jeg fraflyttede       Civilstyrelsen afviste fri proces
 
       
 
        Civilstyrelsens afslag blev indbragt for Procesbevillingsnævnet, som heller ikke ville vente på materialet
 
       
 
        Procesbevillingsnævnet fortalte, at jeg kunne søge genoptagelse og gav afslag
 
       
 
        Procesbevillingsnævnet nægtede genoptagelse trods anden information under båndoptagelse 1 og båndoptagelse 2
 
       
 
        Idømt at betale Sorø boligselskabs udokumenterede krav uden en retssag overhovedet og grundet advokatpålæg fra retten i Næstved
 
 
 

Politianmeldelser - se tillige under Sorøvej

 
Politianmeldelse i 2010   Politianmeldelse i 2013   Politianmeldelse i 2017
 
   
 
Sorø kommune for tilsynssvigt i to boliger i træk   Sorø kommune og Slagelse/Næstved politi meldt for flere lovbrud under den første demonstration med uretmæssig bortvisning fra lovlig demonstration   Omfattende anmeldelse for korruption og offentlig forfølgelse - ingen reaktion fra politiet
 
   
 
Afvist med retsplejelovens § 749 uden fremlæggelse af historien eller dokumentation   "Afhørt" af landbetjenten - skrev først rapport flere måneder senere og uden min forklaring vedlagt sagen   Ombudsmanden henviste til at indgive anmeldelse til politiet
 
   
 
Påklaget til statsadvokaten for midt, vest og sydsjælland   Politikommissæren afviste med retsplejelovens § 749, at politiet og Sorø kommune havde lavet lovbrud   DUP afviste sagen med retsplejelovens § 749 uden at høre nærmere trods dokumentation for forfølgelse fra politikommissær samt dokumentation for mere, men at aktindsigt var nægtet
 
   
 
Ligeledes afvist uden gennemgang af historie eller dokumentation   Klagede over afvisningen   DUP sendte selv sagen til statsadvokaten i København, da jeg havde indsigelser imod afvisningen
 
   
 
Ombudsmanden   Politiklager havde lavet pligtforsømmelse, da hun havde adgang til alle sagens oplysninger, hvilket først kom frem over 612 dage efter   Statsadvokaten tilsluttede sig trods dokumentation for offentlig forfølgelse og mulighed for at dokumentere mere, når jeg fik aktindsigt
 
     
 
Henvist til retten       Aktindsigt nægtet af politiet grundet fare for statens sikkerhed
 
       
 
        Politiet nægter at efterforske offentlig forfølgelse
 
       
 
        Politiet nægtede det også i 2015
 
       
 
        Statsadvokat reagerede heller ikke i 2015
 
       
 
       

Rigsadvokat nægtede skift af politikreds i 2014 grundet "interessekollissioner"

Hent bog om rigsadvokaten

 
 
 

Skat og skattemyndigheder 2012 - 2017

 
   
 
Kontrolbesøg i 2012   Skatteankenævnet kunne først behandle sagen næsten et år senere   Advokatfirma sendte genoptagelsesanmodning til Skat
 
   
 
Rost for min ildhu og imponerede Skat   Søgte Skat om udsættelse af regnskab grundet to mulige udfald i Skatteankenævnet   Imod normal praksis blev sagen henvist til genoptagelse hos Skatteankestyrelsen
 
   
 
Underkendte mit erhvervsmæssige hestehold og røde bundtal grundet Sorø kommunes lovbrud som skævvred mit firma   Skat gav afslag på henstand, som blev indbragt for Landsskatteretten   Promte afslag på genoptagelsesanmodningen
 
   
 
Flere fejlbehandlinger fra Skat som overtrådte officialprincippet   Landsskatteretten gav ligeledes afslag på henstand og fastslog at jeg var et hobbyfirma   Advokatfirmaet lavede en grundig genoptagelsesanmodning til Skatteankestyrelsen
 
   
 

Trussel fra Skat da jeg oplyste om de kommende bøger

Link til bøgerne

Første bog

Følgebog

  Selvom Landsskatteretten ikke var blevet bedt om at forholde sig til klagesagen, havde Landsskatteretten alligevel forholdt sig til den, hvorved Skatteankenævnet ikke selvstændigt kunne tage stilling til klagesagen   Blev igen afvist trods omfattende dokumentation i form af domme både nationalt og internationalt som understøttede, at Skat havde fejlbehandlet sagen
 
   
 
11 dage efter var truslen effektueret   Flere skatteadvokater undrede sig over Skats underkendelse af mit hestehold, som der var indtægter på og dertil var underlagt væsentlige lovbrud   Jeg lagde pres på Skat og Skatteankestyrelsen og fik åbnet for, at Skat forholdt sig til genoptagelsesanmodningen
 
   
 
Min daværende staldejer fik et uvarslet miljøtilsyn med krydsoverensstemmelse fra Sorø kommune (Skat havde kopi af opstaldningskontrakten)   Skatteankenævnet var tvunget til at følge Landsskatterettens uopfordrede stillingstagen   Skat og ombudsmanden modtog genoptagelsesanmodningen med følgeskrivelse
 
   
 
Skat erkendte de ikke havde kompetance til at vurdere lovbrudenes betydning for mit regnskab, men fortsatte alligevel fejlbehandlingen   Skatteankenævnets afgørelse blev indbragt for retten i Roskilde, da retten i Næstved notorisk fejlbehandlede samtlige retssager  

To dage efter stod jeg med en død hest

* se note

 
   
 
Klage over truslen og fejlene   Skat accepterede ikke retten i Roskilde og fastholdt, at det skulle være retten i Næstved, som skulle behandle sagen   Skat gav afslag på genoptagelsesanmodningen
 
   
 

Indbragte Skats fejlafgørelse for Skatteankenævnet

 

Retten i Næstved afviste sagen, da sagens genstand ikke kunne opgøres og mere handlede om principielle forhold

  Der var ingen reaktion fra ombudsmanden, selvom ombudsmanden også havde modtaget sagen og der var kommet en ny skatteombudsmand
 
       
 
        Skat udtog mig igen til en helt "tilfældig" momskontrol
 
       
 
        Skat indbragte mit advokatfirma for Advokatnævnet
 
       
 
        Skat har indkaldt alle advokatfirmaets sager med omkostningsrefusion
 
       
 
        Skattesagen blev igen senere fremsendt til ombudsmanden, som straks afviste at se på sagen, selvom den var indenfor 1-års fristen
 
       
 
        Ombudsmanden politianmeldt for medvirken ved passitivitet igennem flere år
 
* Note
 
 
 

Demonstrationerne imod Sorø kommunes lovbrud i 2013 og 2014

 
   
 
Første demonstration var en konsekvens af Sorø kommunes tilsynssvigt, rettens bremsning af skimmelsagen og Skats kontrolbesøg og effektuerede trussel   Anden demonstration to måneder efter den første demonstration   Tredje demonstration i 2014
 
   
 
Båndoptagelse 1 med landbetjenten d. 2-7-13 - den første demonstration   Vinncent var indlagt på Landbohøjskolen og Baloo blev skadet op til anden demonstration   Op til den uretmæssige fogedudsættelse fra Sorøvej havde jeg tilmeldt hestene endnu en demonstration
 
   
 
Båndoptagelse 2 med landbetjenten d. 2-7-13 - den første demonstration  

Politiet ville med det samme løse demonstrationen, selvom den forløb fredeligt -

billeder her

  Sorø kommune havde anvist to pladser - længst væk fra kommunen hvor det ikke gav mening at demonstrere
 
   
 
Båndoptagelse 3 med landbetjenten d. 2-7-13 - den første demonstration   Fastholdt retten til at demonstrere og oplyste, at politiet altid havde mulighed for at anvise et alternativt sted at demonstrere   Hestene nåede aldrig over at demonstrere, da retten og politiet ikke ville anerkende, at de skulle over og demonstrere og derfor i stedet fratog mig dem
 
   
 
Uretmæssigt bortvist fra lovlig varslet demonstration, truet med anholdelse og nægtet blot at være i nærheden af Sorø rådhus  

Efter votering anviste politiet cirkuspladsen, hvor børnehavebørn, plejehjem og beboere havde glæde af hestene

  Politikommissæren nægtede mig at tilse hestene, selvom politiet ikke har hjemmel til at nægte det
 
     
 
Sorø kommune havde bedt politiet om at fjerne mig i strid med grundloven, straffeloven og menneskeretskonventionen  

TV2 lavede opslag om demonstrationen imod lovbrud, som blev lavet om til en protest over manglende opstaldning

TV2 og senere Pressenævnet nægtede et genmæle

Pressenævnet er en afdeling under justitsministeriet ...

  Hestene blev indløst to dage senere, da jeg helt mirakuløst fandt et sted, hvor jeg kunne have dem alle sammen
 
     
 

Politikommissær var ansvarlig leder under demonstrationen og kontaktede mig ikke efter bortvisningen

  Politiet bremsede demonstrationen med et uretmæssigt påbud  
 
     
 
Han afviste senere anmeldelsen af politiet og Sorø kommune for flere lovovertrædelser ifm. demonstrationen

(retsplejelovens § 749)
  Anmeldte ny demonstration og skulle hente skriftlig tilladelse    
 
     
 
Marianne Jelved påstod hårdnakket, at vi levede i et demokrati, så jeg foreslog hende, at vi tog hinanden under armen og prvøede demokratiet af i praksis og fortsatte den uretmæssigt afbrudte demonstration   Politiet havde opfordret mig til at møde op med den dokumentation, jeg aldrig havde fået lov til at fremlægge ifm. min anmeldelse tilbage i 2010    
 
       
 
    Blev afvist af politikommissæren, som nægtede at modtage anmeldelser af lovbrud og se den medbragte dokumentation    
 
       
 
    Hans uretmæssige skriv dagen efter båndoptagelsen fældede ham selv    
 
       
 
    Sendte båndoptagelse og politikommissærens skriv til Den uafhængige politiklagemyndighed, som så igennem fingre med hans løgn og bevisforvanskelse    
 
 
 

Sorøvej

 
   
 
Sorø kommune nægtede indskud og hjælp til fraflytning af skimmelramt bolig efter demonstrationen   Udlejer lod os flytte ind uden depositum og indskud i første omgang   Jeg søgte hjælp fra PET, da politiet ikke reagerede på mine anmeldelser
 
   
 
Udbetaling Danmark blev en banespiller i den offentlige forfølgelse og nægtede boligydelse i ny bolig grundet anonym anmeldelse fra Sorø kommune   Efter et telefonisk retsmøde med min tidligere advokat og retten i Næstved vendte min udlejer fuldstændig rundt og ville have os til at flytte igen   Slagelse politi havde henlagt sagen, selvom der var flere spor at gå efter og et interessant datoforløb efter henvendelse til PET
 
   
 
Sorø kommune blev underkendt af Ankestyrelsen   Retten og min advokat var ualmindeligt interesserede i, hvor min søn og jeg var flyttet hen, selvom vi stadig havde postadresse i Sorø kommune, som forsøgte at tvangsflytte min adresse, da de ikke ville udtage skimmelprøver af det fundne skimmelsvamp ved fraflytning   Politikommissæren stod bag bremsningen af de knivstukne dæk og den smadrede forrude - politiet nægter stadig aktindsigt i mine fem anmeldelser - bl.a. med begrundelsen at det er til fare for statens sikkerhed
 
   
 
Ankestyrelsen underkendte samtidig sig selv fra 2010 samt politiet, politiadvokat, statsadvokater, ombudsmanden og Sorø kommune fra tidligere   Min udlejer begyndte at true og en samtale med LLO gav indblik i, hvorfor der var ramaskrig i samtlige politikredse i 2007 - jeg var uopsigelig på grund af den manglende lejekontrakt  

Når man er smidt ud, betaler man ikke husleje, så sagen havnede igen i fogedretten

Jeg modregnede dæk og forrude i huslejen, da jeg reelt set kunne dokumentere, hvem som stod bag

 
   
 
Da Ankestyrelsen opdagede, at der lå et gammelt tilbud tibage fra 2007, underkendte Ankestyrelsen igen sig selv og fratog mig tildelte midler   Ledningen til pillefyret blev klippet og en udegående, højdrægtig hoppe fik en knivskade   Jeg afholdt møde med Sorø kommunes nye borgmester for at løse problemet med indskud foruden kommunens forskellige tilsynssvigt i de to skimmelboliger
 
   
 
Det tildelte indskud slap Sorø kommune for at betale, da funktionschefen i retten i Næstved gjorde os hjemløse   Da jeg ikke vil beskylde nogen uretmæssigt for noget, konsulterede jeg tre clairvoyante, som samstemmende fortalte, at det var en knivskade og at min udlejer stod bag begge dele - knivskaden havde han dog betalt en anden for at gøre  

I retten i Næstved satte den erklærede inhabile funktionschef sig på sagen

Jeg erklærede igen både funktionschefen og retten i Næstved inhabil

 
     
 
    Den ene clairvoyante fortalte, at der var en, som lagde pres på min udlejer, som ellers havde været ualmindelig flink og hjælpsom   Jeg anfægtede rettens inhabilitet til Østre Landsret, svarede samtidig på advokatens processkrift og andre kæreskrifter
 
     
 
    LLO havde advaret om at være opmærksom på, hvis der kom et påkrav om betaling af indskud og depositum, hvilket der kom  

Østre Landsret smed os ud på grund af digital og ikke fysisk kæreskrift som var fremsendt og accepteret i første del af sagen

Hent bogen om landsrettens dilemma

 
     
 
    Chikanerierne fra min udlejer fortsatte og blev politianmeldt   Udsmidning forsøgt bremset i landsretten
 
     
 
    1. politianmeldelse forud for fogedudsættelsen  

Udsmidning forsøgt bremset i Højesteret

Båndoptagelse 13-11-14

 
     
 
    2. politianmeldelse forud for fogedudsættelsen   Udsmidning forsøgt bremset i
Den særlige klageret
 
     
 
    3. politianmeldelse forud for fogedudsættelsen   Udsmidning forsøgt bremset hos justitsministeriet og ombudsmanden
 
     
 
    4. politianmeldelse forud for fogedudsættelsen  

Udsmidningen forsøgt bremset i kongehuset da flere af deres personlige venner deltog i korruption og offentlig forfølgelse

Hent hele dialogen i bogen med kongehuset

 
     
 
    Trods omfattende dokumentation til dommeren i Næstved var det alligevel mig, der fik 14 dage til at flytte og selvom det var min udlejer, som havde lavet flere grimme ting  

Hestene anmeldt til endnu en demonstration i Sorø kommune

Fogedudsættelsen var lagt på min søns fødselsdag

 
     
 
    Jeg fangede dommeren og advokaten i at begå mened   Retten og politiet sagde, vores indbo ville blive sendt til destruktion - det blev i stedet overdraget til udlejer og solgt videre/brændt
 
     
 
    Jeg tog fat i den clairvoyante, som fortalte om, at der var en som lagde pres på min udlejer og betalte ham for at chikanere mig. Fra pålidelig kilde ved jeg, at min udlejer på chikanens opståen pludselig havde mulighed for at investere   Fangede dommeren og politiet i løgn både under og efter den uretmæssige fogedudsættelse
 
     
 
   

Hun fortalte, at det var en højtstående myndighedsperson, som havde set sig sur på mig, men personen var ikke alene - retten, kommunen (Sorø) og nogle advokater var involveret.

Hun kunne ikke udelukke, at Skat var involveret, men hun var ikke sikker

  Jeg søgte rigsadvokaten om at blive overført til en habil politikreds, hvilket blev nægtet med begrundelsen "interessekollissioner"
 
     
 
    Jeg lavede en liste over, hvad der var sket igennem årene fra den første skimmelbolig og her træder den offentlige forfølgelse tydeligt frem   Politikommissær nægtede, at jeg kunne tilse hestene
 
     
 
    Udsmidningen blev kæret til Østre Landsret  

Talte med justitsministeriet d. 27-11-14

 
     
 
  Retten i Næstved blev underkendt, dommeren politianmeldt og advokaten indbragt for Advokatnævnet
(se længere nedeunder sager i Advokatnævnet)
  Fandt sted til hestene efter to dage og indløste hestene hos politiet
 
     
 
    Politiet reagerede aldrig på anmeldelsen af dommeren   Henvendelse til SØIK i forbindelse med den offentlige forfølgelse
 
       
 
    Da udlejer tabte i landsretten, kostede det fire knivstukne dæk og en smadret forrude    
 
       
 
   

5. politianmeldelse forud for fogedudsættelsen

   
 
For anden gang var myndigheder involveret i, at jeg igen skulle have hestene opstaldet ude i byen med de udfordringer, det giver med hingste. Jeg havde således ikke haft nøde at gå gennem forholdene i hestesagen - se længere nede.
 
 
 

Flere sager i 2015

 
   
 
Fandt bolig efter hjemløsheden. Først var min sagsbehandler positiv - afslag på indskudslån trods stort rådighedsbeløb   Udbetaling Danmark   Sorø boligselskab
se længere oppe
 
   
 
Møde med Slagelses borgmester da den offentlige forfølgelse var rykket ind i Slagelse kommune  

Opdagede den anonyme anmeldelse fra Sorø kommune

Udbetaling Danmark nægtede aktindsigt grundet "personfølsomme oplysninger"

  Retten i Næstved bremsede sagen med advokatpålæg
 
   
 
Slagelse kommune var over et år om at betale tandlægeregning  

Udbetaling Danmark opererede med to forskellige beregningsmetoder.

I den ene sag gjaldt adressetilmeldingen, men ikke i den anden sag.

Udbetaling Danmark krævede over kr. 12.000 retur

 

Søgte Civilstyrelsen om fri proces og fik afslag

Civilstyrelsen fik dokumentation for, at jeg uden tvivl ville få medhold i sagen imod Sorø boligselskab og dermed også Sorø kommune

Civilstyrelsen er en afdeling under justitsministeriet

 
   
 
 

Udbetaling Danmark forsøgte at skjule notat

båndoptagelser

 

Sagen ligeledes fejlbehandlet i Procesbevillingsnævnet - hør båndoptagelser længere oppe

Procesbevillingsnævnet er en afdeling under justitsministeriet

 
   
 
  Også i 2016 nægtede Udbetaling Danmark boligydelse i fem måneder - velvidende at jeg forsørgede flere heste og ikke havde det rådighedsbeløb, de vedtog   Idømt at betale Sorø boligselskabs udokumenterede krav uden en retssag overhovedet og grundet advokatpålæg fra retten i Næstved
 
Sag med tidligere advokat også indbragt for retten i Næstved

 

 
 

Den falske anmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse i 2015 - og 2017

 
   
 
Landbohøjskolens dyrlæge som havde fulgt Vinncent og Baloo siden deres skader i 2013, ville gerne indlægge Vinncent i begyndelsen af 2015, men Landbohøjskolen afslog på grund af en regning, der var sat i bero   På baggrund af anmeldelsen fra velfærdsofficeren bad jeg om en uvildig dyrlægevurdering, da politiet kom på   Politiet nægtede begge dele og sagen røg videre i systemet
 
   
 

Vinncent gik akut i forværring og vagthavende dyrlæge ville gerne udstede smertestillende, hvis jeg ville lade det ledsage af antibiotika

Dyrlægen ringede kort efter og ville intet udskrive alligevel

 

Kredsdyrlægen kom på og hun undersøgte Vinncent grundigt. Billeder af Vinncents opheling gik stærkt.

Dyrlæger vurderede, at han måtte have kronisk betændelse i benet

  Statsadvokaten tilsluttede sig politiets afgørelse og ville ikke gå videre med sagen
 
   
 
Vinncent fik en byld på benet som følgeskade af hans indlæggelse på Landbohøjskolen   Jeg havde iværksat alternative tiltag og bad om et kontroltilsyn, da varmen forlod Vinncents ben, hvorfor et dyrlægebesøg var overflødigt   Politiet genoptog og sendte selv sagen videre til rigsadvokaten, som heller ikke ville gå videre med den falske anmeldelse, som kunne dokumenteres
 
   
 
Dyrlægen fra Landbohøjskolen som havde fulgt Vinncent og Baloo ville gerne sende en velfærdsofficer fra Dyrenes Beskyttelse  

Politiet modtog bogen "Når sandheden skal frem - Dyrenes Beskyttelse eller dyrenes hån"

Politiet mente derefter ikke, at en sigtelse af mig ville føre til en dom

  Billeder og journal undervejs
 
   
 
Velfærdsofficeren kom og allerede da hun steg ud af bilen, fortalte hun, at det var en alvorlig sag og ville have Vinncent aflivet, inden hun overhovedet havde set ham   Diverse båndoptagelser fra politiets besøg og andre optagelser undervejs  

De midler som Skat, politiet, Ankestyrelsen, Udbetaling Danmark og retsinstanserne igennem årene havde frataget mig, kunne være gået til dyrlægebehandling m.m., så situationen ikke havde været så håbløs

De fratagne midler var netop ment som en form for psykologisk krigsførelse, for alle myndigheder vidste besked med, at jeg havde så mange heste at forsørge

 
   
 
Siden bylden sprang var Vinncent i så hurtig og kraftig bedring, at han dagen forinden var lukket sammen med hans to brødre  

Politiet var bekymrede for, at hestene tilsyneladende kom meget til skade hos mig, selvom en af skaderne ifølge politiet selv var en knivskade - en anmeldelser og knivskade som politiet intet gjorde ud af, da den fandt sted forud for den uretmæssige fogedudsættelse

Båndoptagelser undervejs

  I forbindelse med hestesagen i 2017 på Kongskildevej var jeg i april i kontakt med både politiet og Dyrenes Beskyttelse, fordi min staldejer gamblede med hestenes liv og sikkerhed gentagne gange
 
   
 
Uden så meget som at undersøge Vinncent, men blot tage billeder af hans ben, skred velfærdsofficeren til en anmeldelse efter dyreværnslovens strengeste paragraf - groft uforsvarlig behandling af dyr - en paragraf som først anvendes, når dyr ligger halvdøde af sult   For at være på forkant med endnu en anmeldelse fra politiet blev Vinncent undersøgt og det viste sig, at hans ½-grad halthed skyldtes, at senen havde været overskåret i 2013 og hans grimme ben skyldtes arvæv  

I 2017 i hestesagen skred Dyrenes Beskyttelse igen til en anmeldelse - denne gang uden overhovedet at aflægge stedet et besøg og kigge på forholdene

Retten i Næstved havde påført mig et problem, da jeg havde politianmeldt en række dommere, politifolk m.fl.

 
   
 
Velfærdsofficeren fik righoldig dokumentation på mail i form af billeder, dialog med dyrlægen fra Landbohøjskolen, men skred alligevel til anmeldelser et halvt døgn efter   Da jeg således kunne dokumentere, at Dyrenes Beskyttelse havde foretaget en falsk anmeldelse, bad jeg politiet om at gå videre med sagen og opkræve de påførte udgifter   At Hestens Værn i 2017 i hestesagen gik ind og undersøgte mit føl uden hjemmel og uden tilladelse bekræfter, at der er myndigheder involveret i sagen, da de ikke ville gøre sådan uden at have deres ryg fri
 
 
 

Hestesagen i 2017

 
   
 

2 dage efter jeg lagde pres på Skat, stod jeg med en død hest

Kort forinden havde jeg en løs hest på staldgangen 8 dag efter pres på Skatteankestyrelsen
(se Sorøvej og Skat)

  Retten i Næstved startede med at afvise sagen, som dog blev genoptaget  

Hestens Værn gik uden hjemmel og tilladelse ind og undersøgte mit nyfødte føl, fortalte at jeg havde gjort alt det rigtige i situationen.

Føllet havde en hævelse, som jeg behandlede med kolloidt sølv i stedet for antibiotika med stor succes

 
   
 
Da skaden med Vinncent skete, var min første tanke myndigheder, men aflæsning af folde, billeder og historik gjorde, at jeg droppede tanken om myndigheder   Min staldejer fik sagen forsinket ved at antage en advokat   Kort efter kontaktede Dyrenes Beskyttelse mig og sagde, jeg skulle løse situationen, selvom det reelt var min staldejer, der som staldansvarlig skulle tilvejebringe løsninger, da han dels var erstatningpligtig og dels krævede fuld betaling trods nedsatte ydelser og adgang til det lejede
 
   
 
Min staldejer fik et mere end rimeligt forligstilbud, som blev afslået   Chikanerierne og gamblingen med hestenes liv fortsatte   Min staldejer blev politianmeldt, da det både gik ud over føllets yderdækken, som blev fjernet og hendes miniløsdrift, som blev ødelagt
 
   
 
Jeg indbragte sagen for retten i Roskilde, da retten i Næstved var inhabil - bl.a. grundet adskillige fejlbehandlede sager foruden den omfattende politianmeldelse d. 6-3-17   Retten i Næstved skiftede dommeren på sagen ud - en dommer som havde virket meget regulær i sagen med Sorø boligselskab, før denne røg over i civilretten med advokatpålæg til følge   Politiet modtog righoldig billeddokumentation for den omfattende chikane på stedet
 
   
 
Min staldejer modsatte sig og insisterede på, at det skulle være retten i Næstved   Den nye dommer startede med at udelukke mig som sagsøger fra det telefoniske retsmøde   Jeg blev kontaktet af politiet 14 dage senere, som havde været på stedet og undersøgt mine heste, uden at jeg var til stede eller adviseret
 
   
 
På toppen af den påførte og erstatningsberettigede skade som skyldtes pligtforsømmelser fra min staldejer, fik jeg på toppen en opsigelse   Dommeren gav et advokatpålæg, som jeg godt ved, hvad handler om ...  

Båndoptagelse Næstved politi d. 8-12-17 - hestesagen

Se kommentarer under hestesagen

 
   
 

Jeg forsøgte et væld af løsninger for at finde anden opstaldning, hvilket dels krævede penge og dels havde skaden en række enorme følgevirkninger

Se tiltag for at finde anden opstaldning som fortsatte udover det viste

 

Dommeren fik en chance og blev politianmeldt, da hun afviste mit rettelige krav, uden at sagen overhovedet havde været forelagt retten

Både retten og min staldejer vidste, at der skulle penge på bordet for at løse situationen

 

Båndoptagelse Næstved politi d. 8-12-17 - hestesagen

Se kommentarer under hestesagen

 
       
 
       

Båndoptagelse Næstved politi d. 11-12-17 - hestesagen

Se kommentarer under hestesagen

 
       
 
       

Båndoptagelse Næstved politi d. 13-12-17 - hestesagen

Se kommentarer under hestesagen

 
       
 
       

Båndoptagelse Næstved politi d. 14-12-17 - hestesagen

Se kommentarer under hestesagen

 
       
 
       

Båndoptagelse Næstved politi d. 22-12-17 - hestesagen

Se kommentarer under hestesagen

 
       
 
       

Båndoptagelse Næstved politi d. 4-1-18 - hestesagen

Se kommentarer under hestesagen

 
       
 
        Da jeg havde den sjette båndoptagelse med politiet, vidste jeg, at det var min adgangsbillet ud af den offentlige forfølgelse, som havde stået på i årevis
 
       
 
        Da politiet og anklagemyndigheden over hals og hovedet uretmæssigt fratog mig hestene d. 22-12, vidste jeg, at staten var skakmat
 
       
 
        Følg dialogen med politiet dels under hestesagen og dels under dialoger
 
       
 
        Det er funktionschefens hofnummer i retten i Næstved at fratage andre deres heste - især dem som åbner munden og siger fra overfor de grimme ting, der foregår i retten
 
       
 
       

Dette er et meget godt eksempel på, hvorfor vi ikke lever i et demokrati ...

På trods af klageadgang har politiet afhændet hestene inden klagefristens udløb ...

 
 
Udbetaling Danmark
 
   
 
Udbetaling Danmark har igennem årene frem til 2014 været en meget stringent myndighed med klokkeren og usvigelig præcision   I ny bolig ringede jeg til Udbetaling Danmark og gav indblik i den usædvanlige situation med at bo i  
 
   
 
Dette ændrede sig i slutningen af 2013, hvor jeg senere fandt ud af, at der havde været foretaget en anonym anmeldelse af mig   Jeg gav også indblik i, hvorfor jeg ikke kunne fremvise en underskrevet lejekontrakt    
 
   
 
Sorø kommune ville ikke være behjælpelig med flytte- og rensningsudgifter, så min søn og jeg kunne fraflytte den helbredskadelige bolig, hvilket blev underkendt i Ankestyrelsen   Jeg talte med to personer og kan dokumentere det via opkaldskopi fra min mobil  
 
   
 
Sorø kommune ville heller ikke udtage prøver af den fundne skimmelsvamp i boligen, de påstod var renoveret   Udbetaling Danmark har nægtet, at de to samtaler har fundet sted, selvom at noget fremgår af deres opkaldsliste  
 
   
 
    Udbetaling Danmark nægter gennemsyn af min journal  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ankestyrelsen
 
 
Henvendelser til ombudsmanden igennem årene
 
 
Dokumentation til ovenstående undervejs :o)
 
 
 
Uddybninger og dokumentation herunder undervejs ... :o)
 

Advokatnævnet

 
         
 
 

Fogedsager

 
 
 

Civilsager

 
 
 
 
Oversigt over sager og henvendelser
 
Hvordan kan offentlig forfølgelse finde sted?
 
Hvorfor finder den offentlige forfølgelse sted?
 
Til dialog og sager
 
Til hestesagen
 
Til status
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk