Tinamarias Blog - retssager og forfølgelse ...

 
 
Her kan du læse om nogle mærkværdige retssager, som giver indblik i den retslige forfølgelse ...
 

Der foregår mange mærkværdigheder i retten i Næstved såvel som i Næstved/Slagelse politi.

At en sag er afvist eller nægtet genoptaget, er det ikke ensbetydende med, at sagen overhovedet har været for retten og en dommer har gennemgået sagen. Denne korte video "Topkorruption i Danmark" giver et godt indblik i, hvordan sandsigere kan risikere at blive behandlet i retssystemet -

https://www.youtube.com/watch?v=ARveDw64eBc 13.45 - åbner i et nyt vindue

Et foretrukkent middel til at fratage en borger retten til selv at føre en sag, er advokatpålæg. Dernæst er det sikkerhedsstillelse, som også er smart, hvis man ved, at borgeren har ingen eller begrænsede midler, for der gives stort set aldrig fri proces og de fleste sager kan man ikke få retshjælp til ...

Et andet ufint trick retssystemet bruger, er bevidst at fejlbehandle en sag, som kræver både tid, psykiske og økonomiske ressourcer. En sag kan køre i årevis, så vi har slet ikke så retsskaffent et retssystem, som mange går og tror ...

Du kan læse mere om de forskellige sager under http://tinamarias.dk/blog/sager.html og under kronologisk forløb efterhånden som sagerne bliver oprettet.

Sagerne herunder er fra retten i Næstved, medmindre andet er anført. Der har været flere retssager end de nedenfor nævnte, hvoraf flere er løst udenretligt.

Fejlbehandlede sager, nægtede eller afviste sager og idømte krav uden en retssag overhovedet er en måde at hævne mine bøger om skimmelsvamp, lovbrud, tilsynssvigt, korruption og offentlig forfølgelse ...

Retssystemet fratager helt bevidst borgere deres mulighed for at få erstatning i både skimmelsager og omkring myndighedsfejl, tilsynssvigt og fejlbehandlinger, hvilket giver myndigheder yderligere frirum, for det er helt uden konsekvenser at forfølge folk og fratage dem deres lovsikrede rettigheder.

 
 

Skimmelgården og Sorø huslejenævn

 
Min første skimmelsag - skimmelgården Egemarksgaard og Sorø huslejenævn - BS 16-2557/2009 (sagen ført ved advokat Keld Parsberg, som der senere kom sager med fra hans side)

* den ene udlejer arbejder som stævningsmand i retten i Næstved og i Sorø kommune

* fejlbehandlet i retten i Næstved og dommeren erklæret inhabil af min advokat

* fejlbehandlet i Østre Landsret (se advokatbrev på http://tinamarias.dk/blog/landsret.html)

* en af dommerne var Tuk Bagger (undersøgelsesleder i Tibet-kommissionen) som tilsidesatte min retssikkerhed i J.nr. 12.afd. B-2441-10

* jeg havde ikke kr. 1.500 til retsafgiften

* nægtet adgang til Højesteret af Procesbevillingsnævnet

* Sorø huslejenævn blev frikendt ved manøvren

* udsat 1 år i strid med menneskeretskonventionen i retten i Næstved

* udsat ½ år igen

* sagen forsinket af at Teknologisk Institut pludselig skulle afholde tre syn og skøn imod normalt ét

* adciterede Sorø kommune, Sorø boligselskab og Statsforvaltningen

* urealistisk og udokumenteret skyhøj regning fra Teknologisk Institut

* fik advokatpålæg op til hovedforhandlingen, udhulet retshjælpsdækningen og nægtet fri proces

* idømt skadevoldende udlejere og stævningsmand sagsomkostninger på kr. 15.000 – uden en hovedforhandling/retssag

* Højesteret gav senere adgang grundet ovenstående advokatbrev, hvor min retssikkerhed var tilsidesat

* adgangen blev igen bremset af Procesbevillingsnævnet

* se under genoptagelsessagen i 2016 hvor sagen endnu engang blev bremset/afvist i retten i Næstved

* genoptagelsessagen er den, som Østre Landsret har parkeret på snart andet år

* en af de to sager hvor retspræsidenten selv havde været inde og ”blande sig” i forløbet - måske på grund af deres stævningsmand?

* retspræsidenten har flere gange fastholdt den inhabile stævningsmand til at forkynde for mig

 

Skimmelgården (Egemarksgaard BS 16-2557/2009) sagsomkostninger - FS 4-3006/2014 - Camilla Heine Købhøj

* indsigelser givet på grund rettens bremsning af sagen via advokatpålæg, udhuling af retshjælpsdækning og nægtet fri proces

* fik desværre brændt retsmødet af

* retten kunne ikke tilbyde en ny tid over middag

* fogedmødet blev afholdt under den uretmæssige fogedudsættelse under FS 9-7897/2014, da vi var udsat af lejemålet

 

Genoptagelse - skimmelgården Egemarksgaard BS 16-2557/2009 med adciterede parter - Sorø kommune, Statsforvaltningen og Sorø boligselskab - Pernille Holde Poulsen

* BS 16-2557/2009 blev nægtet genoptaget

* Egemarksgaard BS 16-2557/2009  samt BS 50-864/2016 afvist

* Sorø kommune BS 50-865/2016 afvist

* Statsforvaltningen BS 50-866/2016 afvist

* Sorø boligselskab BS 50-867/2016 afvist

 
 

Advokat Morten Riise-Knudsen

 
Advokat Morten Riise-Knudsen - fogedsag FS 8-10455/2009 - Heidi Lykke Hansen

* indsigelser da han ikke havde overholdt de advokatetiske principper og var vendt rundt på en tallerken

* hans fedtspilleri imellem hvem jeg havde og ikke havde en sag imod, forringede kraftigt min helbredsskadelig situation, hvor lungelægen bad mig løse situationen i den skimmelramte bolig eller bestille en kiste

* forholdet var en medvirkende faktor i en stressudløst blodprop i hjertet

 
Advokat Morten Riise-Knudsen - fogedsag FS 8-10455/2009 - Anders Martin Jensen

* advokaten krævede opstartsgebyr på kr. 5.000, vendte rundt og ophævede samarbejdet

* advokaten foretog telefonisk opkald til Sorø kommune i erstatningssagen

* indbragt for Advokanævnet da han sendte regning udover kr. 5.000

* klagen nåede end ikke forkontoret i Advokatnævnet inden afvisning

* retten i Næstved gav mig en diffus påstand jeg skulle løfte

* dommeren var mere optaget af og indigneret over, at jeg havde tilladt mig at klage over advokaten

* dommeren tilsidesatte overtrædelse af bl.a. de advokatetiske regler

* samme dommer kom på sagen med Teknologisk Institut

* advokaten senere dømt i Advokatnævnet i en tilsvarende sag fra en anden kvinde
 

Advokat Morten Riise-Knudsen - fogedsag FS 2-17953-2010 - Susan Blixenkrone Møller

* nedlagde mistillidsvotum til retten og betonede overfor dommeren, at det ikke var personligt møntet

* dommeren afsagde to straksdomme

* advokaten fik ordet

* fik ikke lov til at fremlægge det medbragte advokatbrev

* dommeren smækkede dommerbogen i og skred ud af lokalet med ordene om, at “hun ikke ville fornærmes i hendes egen ret”

 
 

Scandinavian Book

 
Scandinavian Book - fogedsag FS 8-8006/2012 - Heidi Harboe

* indsigelser grundet flere kritisable forhold

* sagen genoptaget og påtegningen annulleret

* mærkværdigheder med Transcom/Egeparken

 

Scandinavian Book - civilsag BS 50-2119/2012 - Pernille Holde Poulsen, Ulla Rønn m.fl.

* indsigelser/søgte genoptagelse da sagen var fejlbehandlet

* retten påstod, jeg ikke havde svaret

* retten så igennem fingre med, at trykkeriet havde overtrådt købeloven og produktansvarsloven

* trykkeriet havde ikke underrettet retten om, at de selv havde forsøgt at løse sagen

* retten krævede sikkerhedsstillelse

* retten oplyste, at dommen ikke kunne ankes

* retten afviste sagen grundet manglende sikkerhedsstillelse

* sagen kæret til Østre Landsret

* retten fremsendte aldrig sagen til Østre Landsret

 

Scandinavian Book - Østre Landsret - 4. afd. B-1941-13 (byrettens BS-50-2119/2012)

* Østre Landsret havde oplyst, at jeg intet skulle foretage mig, før jeg hørte fra dem

* op til den første demonstration havde myndigheder meget travlt

* Østre Landsret havde travlt og afviste sagen, da der ikke var noget kæreskrift

* Østre Landsret havde aldrig kontaktet mig

 

Scandinavian Book - fogedsag FS 2-5327/2013 - Ulla Rønn

* retten overholdt ikke frister

* fik kun en enkelt dag til at reagere

* fogedretten ville køre en fogedforretning igennem, selvom Østre Landsret ikke havde forholdt sig til sagen

* fogedsag tilbagekaldt af advokatfirmaet

* udlæg foretaget

 
 

Revisor LBW


Revisor LBW - civilsag BS 99-114/2008 - Hans J. Christensen

* virkede underligt, at modpartens advokat talte flere minutter med dommeren før retsmødet

* selvom det var min revisor, som nægtede at sende mine bilagsmapper til udfærdigelse af erstatningsopgørelse og pludseligt vendte rundt i sagen, var det mig, som blev pålagt en sikkerhedsstillelse på 10.000 kr.

* klagede over dommeren

* blev indkaldt til møde med retten omkring dommerklagen

* da jeg mødte frem, var mødet ikke at finde nogetsteds

 
 

Humlegård


Humlegaard, Skelbækvej - fogedsag FS 9-8670/2013 - Anna Ulrichsen

* sagen blev udsat i flere måneder på grund af hingstedilemmaet

* min staldejer fik fremrykket sagen

* jeg fik løst problemet inden fogedudsættelsen af hestene

 
 

Advokat Keld Parsberg


Advokat Keld Parsberg - fogedsag FS 8-7040/2013 - Lise Høybye

* indsigelser givet da Keld Parsberg ikke havde overholdt de advokatetiske principper m.m.

 

Advokat Keld Parsberg - civilsag BS 99-1495/2013 - Jacob Groth-Christensen

* dommeren mente, at der kunne være noget at komme efter i forbindelse med regningen

* dommeren mente, at der var noget at komme efter omkring afregningen og sendte sagen i Advokatnævnet

* dommeren betonede vigtigheden af, at hans salærklage blev ledsaget af en adfærdsklage til Advokatnævnet

* dommeren og advokaten var MEGET interesserede i, hvor jeg var flyttet hen

* dommeren ville skrive, jeg nægtede at oplyse ny adresse på trods af at jeg stadig var tilmeldt gammel adresse

* jeg oplyste adressen og under en måned efter var min udlejer vendt fuldstændig rundt i sagen og ville have os til at flytte med det samme

* herefter kom der trusler, løgne, klippet ledning til pillefyret, knivskade af højdrægtig, udegående hoppe, glasskår på foldene og i høkasser, hærværk i løsdrift, indbrudsforsøg, chikaneregninger, chikanefremvisning, snyderi for kr. 8.500 og en uretmæssig fogedudsættelse

* det ironiske er, at dommeren af advokat Parsberg blev erklæret inhabil i BS 16-2557/2009

 

Advokat Parsberg - civilsag BS 99-1220/2015 - Ulla Tange Christensen m.fl.

* fangede advokaten i at lyve omkring antal af mails, hvoraf han undlod at fremsende de manglende mails

* dommeren var bekendt med, at mit svarskrift til retten afhang af de manglende mails fra advokaten

* advokaten undlod at fremsende de manglende mails inden rettens fastsatte frist til mig

* jeg blev dømt udeblevet, selvom det var advokatens mails, der var udeblevet

* jeg søgte genoptagelse

* retten krævede sikkerhedsstillelse for over 70.000 kr.

* jeg blev idømt advokatens krav - igen uden en retssag overhovedet

 

Advokat Keld Parsberg - fogedsag FS 9-2984/2016 - Stine Reedtz-Thott, Pernille Holde Poulsen

* anmodede om at båndoptage retsmødet, hvilket blev nægtet

* kun jeg var fysisk indkaldt - Keld Parsberg deltog pr. telefon

* udlæg i hestene i FS 9-2984/2016

* trods klar og tydelig skriftlig besked chikanerede retten

 
 

Sorø boligselskab


Sorø Boligselskab - fogedsag FS 2-639/2014 - Louise Rask Havegård

* sagen taget ud af småsagsprocessen efter telefonisk retsmøde

* boligselskabets advokat ville have dommeren til at give mig et advokatpålæg - allerede ved telefonmødets start

* det mente dommeren dog ikke var nødvendigt på dét tidspunkt

 

Sorø Boligselskab - civilsag BS 50-622/2015 - Ulla Tange Christensen

* gav med det samme advokatpålæg uden sagens akter

* søgte Civilstyrelsen om fri proces

* Civilstyrelsen ville ikke vente på sagsmaterialet og gav afslag

* klagede til Procesbevillingsnævnet over afslaget fra Civilstyrelsen

* Procesbevillingsnævnet ville heller ikke vente på materialet, gav afslag og lovning på genoptagelse, når materialet var klar

* Procesbevillingsnævnet gav afslag på genoptagelse på trods af at jeg uden tvivl ville vinde retssagen imod boligselskabet på grund af bevisets stilling

* blev idømt boligselskabets krav - uden en retssag overhovedet    

 
 

Landsskatteretten

 
Landsskatteretten - J.nr. 13-0219963 - Nanna Sten Engberg

* Skat gav afslag på udsættelse af årsregnskab grundet fejlbehandlet sag

* Skatteankenævnet kunne først behandle klagesagen næsten et år efter

* Landsskatteretten forholdt sig til noget, som den ikke var blevet bedt om

* Landsskatteretten fik på denne måde forlods udmanøvreret Skatteankenævnet på en måde, så Skatteankenævnet ikke selvstændigt kunne tage stilling og gå imod Landsskatteretten

 

Landsskatteretten - J.nr. 13-0202574 - Nanna Sten Engberg

* det var Landsskatteretten selv, der skulle behandle klagen over Skatteankenævnets pålagte fejlbehandling, der var opstået på grund af Landsskatterettens forholden sig til noget, den ikke var blevet bedt om

 
 

Skatteministeriet


Skatteministeriet - civilsag BS 50-1427/2014 - Sanne Egekvist


* Skat tilsidesatte mit ønske om at bruge retten i Roskilde, da retten i Næstved er inhabil

* sagen blev afvist, da retten ikke ville forholde sig til de principielle spørgsmål uden sagsgenstand

* at opgøre en sagsgenstand ville betyde, at jeg skulle lave to vidt forskellige årsregnskaber 

 

 

Teknologisk Institut


Teknologisk Institut - fogedsag FS 8-6912/2016 - Tina Susanne Nielsen

* indsigelser grundet regningens størrelse og det kritisable og atypiske syn og skøn

 

Teknologisk Institut - civilsag BS 99-1070/2016 - Anders Martin Jensen

* samme dommer som i sagen med advokat Morten Riise-Knudsen i FS 8-10455/2009

* jeg bad om at få uddybet den skyhøje regning fra Teknologisk Institut på ca. 100.000 kr.

* der var flere uklare forhold og poster i regningen

* jeg havde ført bevis for, at regningen var ualmindelig høj

* jeg havde også ført bevis for, at det var et atypisk syn og skøn

* dommeren havde en måned efter fastsat dato ikke afsagt dom (formodentlig dårlig samvittighed)

* regningen blev nægtet uddybet med dommerens accept, da jeg havde rykket for en afgørelse

* dommeren blev efteranmeldt, da jeg kun havde taget forbehold for det i min politianmeldelse af d. 6-3-17

* kravet var blev registreret i RKI og Skyldnerlisten, selvom sagen ikke var færdigbehandlet

* sagen blev kæret til landsretten

 

Teknologisk Institut - kæresag Østre Landsret - j.nr. 14. afd. B-540-17 - Camilla Nielsen

* kæremål afvist af landsretten, da sagen ikke kunne indbringes ved kære, men først skulle godkendes af Procesbevillingsnævnet

* retten i Næstved undlod igen sin vejledningspligt overfor mig

* søgte landsretten om genoptagelse, hvilket blev nægtet

* landsretten ville ikke besvare yderligere henvendelser i sagen

 

Teknologisk Institut - fogedsag FS 2-6203/2017 - Søren de Paoli

* indsigelser imod at regningen blev nægtet uddybet med dommerens accept

* retten ville foretage udlæg i en anden mands bil

* retten er endnu ikke færdig med sagen, som der er indsigelser imod

** Datatilsynet afkortede i 2018 registreringen med 4 år, da registreringen i RKI og Skyldnerlisten ikke var foretaget korrekt 

 

Teknologisk Institut - fogedsag FS 2-6203/2017 - Søren de Paoli

* der blev foretaget udlæg i en anden mands bil

* sagen blev kæret til Østre Landsret

* sagen blev afvist på grund af manglende kæreafgift

* Østre Landsret har flere gange opkrævet og nægtet at tilbagebetale indbetalt kæreafgift, som jeg har fritagelse for

* hverken Østre Landsret eller retspræsidenten har svaret på henvendelser herom

 
 

Sorøvej - uretmæssige fogedudsættelser


Sorøvej 1. uretmæssige fogedudsættelse - FS 9-3400/2014 - Anna Ulrichsen (Susan Blixenkrone-Møller)

* dommeren Anna Ulrichsen løj og fortalte, at hun ikke havde fået dokumentation, som klart fremgik af materialet

* modpartens advokat begik mened

* samme advokat begik bedrageri i den 2. uretmæssige fogedudsættelse

* Anna Ulrichsen gav i strid med afgivet dokumentation min søn og jeg 14 dage til at flytte

* Anna Ulrichsen vidste fra en anden sag, hvilken situation hun satte mig i omkring hingstene

* inhabil dommer satte sig på sagen og henvendelsen til Østre Landsret (Susan Blixenkrone-Møller)

* Anna Ulrichsen var kun væk en enkelt dag

* kom på sporet af den offentlige forfølgelse

* en alvorlig sag at gøre folk uretmæssigt hjemløse

 

Sorøvej kæresag 1. uretmæssige fogedudsættelse - Østre Landsret J.nr. 13.afd B-1572-14 

* Østre Landsret underkendte byrettens FS 9-3400/2014 udfra det samme materiale, som byretten fik

* underkendelsen cementerede, at der var foregået noget i byretten, som ikke burde kunne forekomme

* Anna Ulrichsen blev politianmeldt for at lyve i retten og lave pligtforsømmelser - politiet reagerede aldrig på anmeldelsen

* Østre Landsret henviste tvisten omkring depositum til boligretten, hvilket aldrig blev behandlet

* det kostede fire knivstukne dæk og en smadret forrude, da udlejer tabte i landsretten

* politikommissæren, som jeg havde fanget i løgn og bevisforvanskelse, parkerede min anmeldelse på trods af flere spor at gå efter

* politiet efterforskede ikke en eneste af de alvorlige hændelser på Sorøvej - herunder knivskade

 

Sorøvej kære/uretmæssig fogedudsættelse - FS 9-7897/2014 - Susan Blixenkrone-Møller/retspræsident Alex Elisiussen samt Alexia Jensen

* slettet retsbog

* inhabil dommer fra (FS 2-17953-2010) satte sig på sagen

* nedlagt inhabilitetsindgivelser imod både retten i Næstved og Susan Blixenkrone-Møller

* Susan Blixenkrone-Møller ville undersøge nogle ting og give mig mulighed for at svare på advokatens processkrift

* sagen var startet, fordi jeg ikke havde betalt husleje, da Anna Ulrichsen uretmæssigt havde smidt os ud i FS 9-3400/2014

* derudover havde jeg lavet lovligt tilbagehold/modregning i huslejen, da der ikke var tvivl om, at det var min udlejer, der stod bag hærværket på bilen, da han tabte i landsretten

* tilbagehold såvel som depositum skulle have været behandlet i boligretten

* jeg forsøgte at få den uretmæssige fogedudsættelse bremset i både landsretten, Højesteret og fra kongehuset

* hverken retten eller politiet accepterede, at hestene skulle rykke over og demonstrere imod Sorø kommune, hvilket der var lavet plads til

* retten og politiet tog i stedet hestene

* politiet og retten oplyste, at vores indbo ville blive kørt til destruktion

* vores indbo, mine varelagre og firmating blev i stedet overdraget til min udlejer, som havde lavet al balladen og skaderne

* min udlejer solgte vores ting og indbo til køberne af ejendommen - resten blev brændt af

* retten afholdt efter fogedudsættelsen et fogedretsmøde på stedet

* retten og politiet lavede yderligere chikane og bortviste os fra naboens grund

* politiet og retten nægtede mig at være til stede under læsning af hestene

* politiets videre ageren omkring hestene var også stærkt kritisabel

* den ene plag var flere måneder om at blive sig selv, foruden flere andre kritisable forhold

* retten og politiet lyver i henholdsvis retsbog og politijournal

* at retten ikke reagerede overfor en emsig udlejer med udsigt til en livstidslejer, beviser, at retten er involveret

 

Sorøvej kære uretmæssig fogedudsættelse - Østre Landsret - J.nr. 13.afd. B-2552-14 - John Mosegaard m.fl.

* da kæreskrifter og inhabilitetsindsigelser forelå i FS 9-7897/2014, traf Susan Blixenkrone-Møller afgørelse om, at vi skulle udsættes af lejemålet

* modpartens advokat havde under et døgn efter et sagsnummer, hvilket virkede mærkeligt

* der var indgivet inhabilitetsindgivelser imod retten i Næstved og i særdeleshed imod Susan Blixenkrone-Møller for utilstedelig opførsel

* landsretten havde et valg imellem pest eller kolera - uanset valg ville det være et udtryk for, at der var et problem med retssikkerheden

* i den første del af sagen i FS 9-3400/2014 havde landsretten accepteret, at jeg fremsendte underskrevne pdf-filer

* i anden del af sagen afviste landsretten de underskrevne pdf-filer, fordi de ikke var fremsendt fysisk

* landsretten vidste, at en afvisning ville indebære en uretmæssig fogedudsættelse

* da landsretten afviste mine kæreskrifter, undgik de at forholde sig til inhabilitetsindgivelserne

 

Sorøvej kære uretmæssig fogedudsættelse - Højesteret - HR-2012-08-7

* jeg forsøgte at bremse den uretmæssige fogedudsættelse

* Højesteret brugte det samme sagsnummer til to vidt forskellige sager, som intet havde med hinanden at gøre

* Højesteret ville ikke forholde sig til den uretmæssige fogedudsættelse opsættende virkning

* jeg kunne ikke kære til Højesteret, da Østre Landsret ikke havde afsagt en dom

* Højesteret oplyste, at jeg ikke kunne kære – Østre Landsret oplyste noget andet

* Højesteret begrundede afslaget med, at “Landsretten ikke havde truffet en afgørelse” og procesbevillingsnævnet ikke havde givet tilladelse

* Jeg skrev en mail til Højesteret 7 dage før en uretmæssig fogedudsættelse – Højesteret svarede først 6 dage efter fogedudsættelsen

* Højesteret brugte ligeledes sagsnummer HR-2012-08-7 i kæresagen af landsrettens afvisning 2012 med sagsnummer BS 16-2557/2009

* Højesteret krævede kr. 11.200, da jeg søgte om aktindsigt

 
 

Hestesagen Kongskildevej

 http://www.tinamarias.dk/blog/hestesagen.html


Hestesagen Kongskildevej - civilsag BS 50-328/2017 – Louise Rask Havegård/Camilla Ljørring (politianmeldt)

* indbragte sagen for retten i Roskilde for en hurtig løsning og grundet flere fejlbehandlede sager i retten i Næstved

* ny dommer Camilla Ljørring udelukkede mig som sagsøger fra retsmødet

* blev uden sagskendskab pålagt advokatpålæg

* retten var bekendt med, at der blev gamblet med hestenes liv og sikkerhed, samt at der var tale om en presset situation

* retten afslog fri proces

* dommeren blev politianmeldt - få uger efter havde politiet taget hestene via løgn, lovbrud

* politiet gennemgik ikke min politianmeldelse, inden den blev afvist

* dommer Camilla Ljørring satte sig i dommerstolen på trods af politianmeldelse

* blev idømt fuld betaling af staldleje på trods af ingen ydelse, kraftigt reduceret brug af det lejede og omfattende chikane

 

Hestesagen Kongskildevej - fogedsag FS 6400/2017 – politianmeldt funktionschef Susan Blixenkrone-Møller

* politianmeldt dommer satte sig selv på sagen i FS 6400/2017

* jeg bekendtgjorde min staldejer med de økonomiske konsekvenser for ham ved en fogedudsættelse af hestene

* min staldejer trak fogedsagen tilbage

* min staldejer rejste en selvstændig påstand efter retsmødet, hvor jeg ikke deltog

 

Hestesagen Kongskildevej - 12. afd. kære nr. B-2537-17 Østre Landsret –  

* svarskrift afvist fordi retten i Næstved ikke havde fulgt deres vejledningspligt og oplyst, at den selvstændige påstand var omfattet af advokatpålægget

* retten i Næstved havde selv tilskyndet mig til at fremkomme med mine indsigelser

 

 

Hestesagen Kongskildevej - straffesag SS-1-472/2018

http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenoversigt


* ombeskikkelse ikke fundet sted flere måneder efter

* sagen tåler ikke en forsvarsadvokat på sagen på grund af politiets løgne og lovbrud i forbindelse med hestetyveriet

* retten i Næstved er uden tvivl involveret i hestetyveriet - se retsplejelovens § 843 a nedenfor

* straffesagen er et resultat af rettens bremsning af hesteerstatningssagen, min blog, mine bøger, min dokumentar og mine politianmeldelser af dommere, politifolk m.fl.

* retten i Næstved aflyste retsmødet, da anklageren ikke kunne give fremmøde

* der blev først berammet nyt retsmøde 8 måneder efter hestetyveriet

* retten i Næstved spændte ben for båndoptagelse af retsmødet og lagde spørgsmålet til hovedforhandlingen, så spørgsmålet ikke kunne indbringes for højere ret

* retten i Næstved har spændt ben for vidneindkaldelser i straffesagen og ville ligeledes først behandle det under hovedforhandlingen, som der kun bliver holdt en enkelt af

* retten i Næstved nægtede mig at fremlægge syv båndoptagelser med politiet, som i sig selv viser flere løgne og forsømmelser

* retten i Næstved nægtede mig også at fremlægge to kritisable aktindsigter med politiet, som afslørede yderligere løgneog pligtforsømmelser

* jeg blev nægtet at fremlægge diverse fotos og dokumentation - herunder af de tre anmelderes løgne

* jeg blev nægtet at dokumentere, at politiet løj under ed

* dommeren frikendte mig dog for det ene af de to forhold

* havde jeg fået lov til at fremlægge min omfattende dokumentation, var jeg også blevet frikendt i det første af politiets to forhold

 

Ankesag til Østre Landsret - hestesagen - straffesagen SS-1-472/2018 - S-2720-18

http://tinamarias.dk/blog/straffesagenkaere

* landsretten fik kun sporadisk udpluk af dokumentation

* landsretten udbad sig meget atypisk betænkningstid, da de normalt afsiger dom med det samme

* landsretten frikendte mig fortsat for forhold to på grund af ulovligt pålæg fra politiet

* landsretten nedsatte bøden på kr. 8.000 til kr. 2.000

 
 

Straffesagen i forbindelse med heste-/straffesagen med seks efterfølgende sigtelser og et tilhold jf. straffelovens § 119 a

http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagensigtelse - de fem af seks sigtelser kan læses og høres her

http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagensandhedensmundkurv - tilholdet for at fortælle sandheden her


* jeg fangede politiet i at lyve under ed, kunne bevise det under retssagen, men jeg blev nægtet at fremlægge dokumentation

* efterfølgende offentliggjorde jeg løgnene og hvad jeg kunne dokumentere på http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenpolitietsloegne

* jeg lavede en åben dør til den pågældende betjent, som jeg fangede i at lyve - http://tinamarias.dk/blog/straffesagentinamertz

* jeg havde også politianmeldt betjenten, hvilket politiet aldrig efterforskede - http://tinamarias.dk/blog/straffesagenpolitianmeldelse

* allerede ved den første sigtelse bad jeg politiet om at fremlægge de 20-25 minutter fra straffesagen, hvor betjenten var i vidneskranken

* politiet skulle nok selv bestemme, hvad der skulle fremlægges og hvad der var dokumentation i sagen

* politiet lovede at afholde en afhøring med min forsvarsadvokat under flere båndoptagelser på http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagensigtelse

* afhøringen blev aldrig foretaget - sagen blev i stedet sendt direkte i retten med krav om fængsling fra anklagemyndighedens side, selvom både straf også var en mulighed

* anklagemyndigheden fremsendte få dage før straffesagen nye og udvidede sigtelser til min advokat og modsatte sig udsættelse af sagen til forberedelse af forsvar i de nye sigtelser

* dommeren gav udsættelse, men anklagemyndigheden udleverede fortsat ikke de nægtede aktindsigter, som tidligere er afvist, da det "var til fare for statens sikkerhed" http://www.tinamarias.dk/blog/aktpol og http://www.tinamarias.dk/blog/aktpolnaegtet

* i stedet for at udlevere båndoptagelsen fra straffesagen forsøgte politiet at spise min advokat af med skriftlige erklæringer

* anklagemyndigheden og retten har hverken udleveret båndoptagelsen eller de ønskede aktindsigter

* da en journalist søgte aktindsigt i de nægtede aktindsigter, fik han krænket hans rettigheder på hans bopæl - http://www.tinamarias.dk/blog/journalist

* anklagemyndigheden har nedlagt protest imod fremlæggelse af materiale fra hestesagen såvel som straffesagen

* både anklagemyndigheden og retten i Næstved spændte ben for en væsentlig båndoptagelse, som mit forsvar afhang af

* dommeren nægtede skift af byret grundet inhabilitet

* dommeren nægtede vidneindkaldelser

* jeg fik ikke lov til at fremføre forløbet i vidneskranken og dommeren bad mig afkorte mine svar

* en øjeblikkelig indkaldelse af en tilhører bekræftede, at jeg i forrige straffesag havde gjort dommeren opmærksom på, at politibetjenten løj under ed, uden at jeg fik lov til at dokumentere noget

* politianklageren beskyldte mig for at foretage en fiktiv anmeldelse af politibetjenten, hvilket min advokat ikke kunne forstå, da han cc havde modtaget samme anmeldelse

* min advokat fik ikke lov til at afspille noget som helst af mine båndoptagelser, som både dokumenterer løgne i hestesagen, den forrige straffesag og nærværende straffesag

* politibetjenten løj igen under ed

* jeg blev idømt seks dagbøder for sigtelserne og fire dagbøder for at overtræde tilholdet. De fire dagbøder var dog udeladt af den fremsendte dom for at afskære mig fra at kunne anke sagen til landsretten

* flere andre myndigheder deltog i at nægte mig erstatning for hestene såvel som fri proces - herunder Civilstyrelsen såvel som statsadvokaten i København, som løj i sagen

* min advokat har aldrig set Procesbevillingsnævnet bruge begrundelsen for afslag med, "at jeg ikke havde nogen procesrisiko", hvilket jeg bestemt havde ifølge min advokat

* samspillet imellem DUP, rigsadvokaten, statsadvokaten i København, retten i Næstved, Østre landsret, Civilstyrelsen og Procesbevillingsnævnet giver indblik i, at hestesagen, den forrige straffesag, nærværende straffesag og erstatningssagen er aftalt imellem de forskellige instanser, hvilket beviser, at der finder offentlig/systemisk forfølgelse sted

 

Retsplejeloven § 843 a.

Retten skal fremme enhver sag med den hurtighed, som dens beskaffenhed kræver og tillader. Hovedforhandlingen skal så vidt muligt berammes inden for 2 uger fra anklagemyndighedens indlevering af anklageskrift til retten og til et sådant tidspunkt, at sagen kan gennemføres inden for rimelig tid. Er sigtede varetægtsfængslet, skal hovedforhandlingen gennemføres hurtigst muligt.

Menneskerettigheds konventionens artikel 6

Stk. 1. Enhver skal, når der skal træffes afgørelse enten i en strid om hans borgerlige rettigheder og forpligtelser eller angående en mod ham rettet anklage for en forbrydelse, være berettiget til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en ved lov oprettet uafhængig og upartisk domstol. Dom skal afsiges i offentligt møde, men pressen og offentligheden kan udelukkes helt eller delvis fra retsforhandlingerne af hensyn til sædeligeheden, den offentlige orden eller den nationale sikkerhed i et demokratisk samfund, når det kræves af hensynet til mindreårige eller til beskyttelse af parternes privatliv, eller under særlige omstændigheder i det efter rettens mening strengt nødvendig omfang, når offentlighed ville skade retfærdighedens interesser.

 
 

Stævning af Skat, Skatteankenævnet og Skatteankestyrelsen

 

* Jeg stævnede Skat, Skatteankenævnet og Skatteankestyrelsen i 2019

* Retten i Næstved bremsede sagen på minretssag.dk med påstand om, at jeg ikke havde indgivet korrekte oplysninger

* Retten gav ikke besked herom, men påstod, at de havde orienteret mig

* Et printscreen af min e-boks dokumenterer dog noget andet

* Retten ønsker ikke at behandle sagen, da Skatteankenævnet udgør både Sorø og Slagelse kommune, hvor Sorø i årevis har været primus motor på den offentlige forfølgelse

* Retten ønsker ikke at bekræfte, hvad flere skatteadvokater har sagt igennem årene - min skattesag er fejlbehandlet, hvilket den tillige er i andre skatteinstanser

 
 

Stævning af politiet for statens hestetyveri

 

* Da de forskellige instanser havde hindret min advokat i at føre erstatningssagen, stævnede jeg selv politiet

* Retten i Næstved overholdt ikke deres vejledningspligt om, hvordan sagen skulle oprettes, da den både omhandlede et uretmæssigt påbud og forsømmelser fra politiet

* Ud af det blå fandt Procesbevillingsnævnet pludselig ud af, at de ikke havde fået bogført et notat om politiets ansvarsfrakendelse af erstatningsansvar

* Procesbevillingsnævnet bad Civilstyrelsen om at genbehandle sagen

* Retten spændte ben for stævningen, da retten havde opkrævet kr. 2.000 i retsafgift, hvilket jeg har fritagelse for

 
 
Bremsede sager i retten
 
Skimmelgården - Tygestrup - retten i Næstved
 
Skimmelgården - Tygestrup - Østre Landsret
 
Skimmelgården - Tygestrup - Højesteret
 
Skimmelgården - Tygestrup - adgang til Højesteret - bremset i Procesbevillingsnævnet
 
Skimmelgården - Tygestrup - igen bremset i retten i Næstved
 
Sorø kommune - retten i Næstved
 
Sorø kommune - Østre Landsret
 
Uretmæssig fogedudsættelse Sorøvej - Østre Landsret
 
Uretmæssig fogedudsættelse Sorøvej - Højesteret, ombudsmanden og kongehuset
 
Sorø boligselskab - retsstridigt og udokumenteret krav (Civilstyrelsen og Procesbevillingsnævnet)
 
Kæresag med stævning af en række myndigheder - nu parkeret på 1½ år i Østre Landsret
 
Hestesagen - retten i Næstved
 
Hestesagen - Østre Landsret
 
Teknologisk Institut - retten i Næstved - dommer nægtet uddybning af regning til ca. 100.000 kr.
 
Teknologisk Institut - Østre Landsret
 
Stævning af Skat
 
Advokat Parsberg - krævede sikkerhedsstillelse trods udeblevet materiale fra advokaten
 
Endnu en stævning af Skat i 2019
 
Afskåret kæresag til landsretten i den anden straffesag
 
Bremset stævningen af politiet i statens hestetyveri
 

Velkommen til virkelighedens retssystem, hvor mange mennesker desværre stoler blindt og ukritisk på retssystemet ...

Ovenstående er kun den retslige del af den offentlige forfølgelse. Den offentlige forfølgelse har sine egne og selvstændige spor ud af både - Skat og skattemyndigheder - politi og politiinstanser - justitsministeriet og ombudsmanden og så er der alt det løse ...

Man kan selvfølgelig undre sig over, hvordan noget sådan kan få lov til at finde sted med både politiets, kontrol- og tilsynsinstanser, justitsministeriets og ombudsmandens kendskab? Hvorfor griber ingen ind og siger fra?

Forklaringen er enkel og det samme er forklaringen på, hvordan det er muligt, at så mange mennesker kan deltage og kigge den anden vej. Dette fremgår også af statens vidner til statens hestetyveri, som der nu er afsagt kendelse i ...

Hvis du synes, at ovenstående er for meget og ikke i orden, så synes jeg, at du skal dele opslaget eller på anden vis være behjælpelig med at udbrede kendskabet til min blog.

 
Politimæssig forfølgelse
 
Rettens politianmeldelse af mig
 
Straffesagens oversigt
 
Oversigt over offentlig forfølgelse
 
Den røde tråd i den offentlige forfølgelse
 
Hvorfor finder den offentlige forfølgelse sted?
 

https://arbejderen.dk - kan vi stole på domstolenes sagsbehandling del 1

 
https://arbejderen.dk - kan vi stole på domstolenes sagsbehandling del 2
 
Til hestesagen
 
Til straffesagen
 
Navigationshjælp til bloggen
 
Til dialog og sager
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk