Tinamarias Blog - offentlig forfølgelse ...

 
 

Her kan du læse om elementer i den offentlige forfølgelse siden den første skimmelbolig i 2006.

I 2014 kom jeg på sporet af, at der var offentlig forfølgelse i spil, hvorfor jeg lavede en liste over udfald af sager, mærkværdigheder m.m.

Ikke alt er nødvendigvis en del af offentlig forfølgelse - der kan sagtens være tilfældigheder imellem. Jeg lavede blot listen i 2014, hvor oversigten siden er løbende udbygget.

Listen er endnu ikke fuldt opdateret.

Jeg plejer at foreslå andre, at de trækker 50 % af oversigten fra og tilskriver det tilfældigheder. Dernæst foreslår jeg at trække yderligere 50 % fra de 50 % og selv med 25 % tilbage af oversigten, så er der stadig alt for mange mærkværdigheder og andre må selv vælge, hvilke punkter der skal udgå ...

 
Oversigt over offentlig forfølgelse
 

Udlejere af den skimmelramte gård

Et prøveresultat fra Teknologisk Institut bortkom i udlejers varetægt
Udlejer undlod at indsende udtaget skimmelprøve
Udlejer ønskede ikke at gøre mere ved den skimmelramte gård
Udlejer afgav urigtige oplysninger til Sorø huslejenævn
Den ene udlejer arbejder som stævningsmand i Sorø kommune og retten i Næstved
Udlejer og stævningsmand smed en stævning i hovedet på mig under demonstrationen i 2013 ved Sorø kommune.

 

Sorø kommune

Sorø kommune overtrådte flere lovgrundlag i 2007 i første skimmelbolig (byggeloven, bygningsreglementet, byfornyelsesloven, straffeloven, notatloven m.fl)
Sorø kommune lavede nye tilsynssvigt i 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 i anden skimmelbolig
Sorø kommune undlod at bringe embedslægen på banen i 2008
Sorø kommune forsøgte at skjule væsentlige dokumenter i en aktindsigt
Sorø kommune udtog akter fra aktindsigt
Sorø kommune forhalede en sag ved at spille ping-pong imellem afdelinger
Sorø kommune tillod en jurist at træffe ulovlige afgørelser udenfor hendes kompetanceområde (juristen havde været ansat i Statsforvaltningen)
Sorø kommune kunne ikke finde en medarbejder “grundet kommunesammenlægningen”
Sorø kommune havde travlt med at lukke sagen som forblev lukket, selvom der dukkede nye oplysninger og vidner op
Sorø kommunes jurist gav mangelfulde og vildledende oplysninger til embedslægen
Sorø kommune gav afslag på hjælp til udgifter som følge af deres lovbrud og tilsynssvigt i 2006/2007
Sorø kommune fastlåste os i en helbredsskadelig bolig fra 2007-2013
Sorø kommune ignorerede gentagne henvendelser fra en advokat efter en “renovering”
Sorø kommune ignorerede gentagne henvendelser fra undertegnede
Sorø kommune undlod at handle på henvendelse fra overlæge
Sorø kommune undlod at bringe embedslægen på banen i 2012 på lægelig opfordring
Sorø kommune undlod at reagere på, at Skats medarbejder fik hovedpine under et kontrolbesøg
Sorø kommune har uretmæssigt forsøgt at indhente en gammel pensionssag uden relevans
Sorø kommune har udøvet forskellige former for chikane
Sorø kommune har undladt at tage hensyn til min søn, som har særlige behov
Sorø kommune bad uretmæssigt min søn om at søge hjælp til indskud, selvom han ikke skulle stå på lejekontrakten
Sorø kommune nægtede og frarådede at undersøge skimmelsvamp, selvom kommunens medarbejder fik hovedpine af kort ophold
Sorø kommune gav flere afslag på hjælp til akutbolig trods medarbejderens hovedpine
Sorø kommune nægtede hjælp til indskud, rensning af indbo og flytning fra skimmelramt lejemål i 2013
Sorø kommune har givet aktindsigt til udlejer/stævningsmand i dokumenter, som ikke vedrører dem/deres sag
Sorø kommune har i to skimmelsager bevidst og dokumenteret undladt at sende relevante dokumenter til tilsynsmyndigheder
Sorø kommune brød tillige grundloven, straffeloven og menneskeretskonventionen i 2013 i forbindelse med demonstrationen
Sorø kommune undlod i 2013 og 2014 at undersøge fund af skimmelsvamp ved fraflytning
Sorø kommunes byggesagsbehandler lavede en mangelfuld og manipuleret rapport for at undlade at rejse en miljøsag
Sorø kommunes nye borgmester har ikke ønsket at forholde sig til den dokumentation, han har fået for lovbrud
Sorø kommunes nye borgmester har heller ikke ønsket at forholde sig til byggesagsbehandlerens unddragelse af en tilsynssag
Sorø kommune har bemærkelsesværdigt modtaget oplysninger fra retten i Næstved omkring udsættelse fra et erhvervslejemål
Sorø kommune sparede 25.500 kr. ved, at retten i Næstved foretog en uretmæssig udsmidning
Sorø kommune snagede i min Facebook profil og “glemte” sammenhængen
Sorø kommune sendte andre akter end den anmodede aktindsigt
Sorø kommune rettede personligt henvendelse til Udbetaling Danmark og meddelte min flytning
Sorø kommune kontaktede ligeledes Slagelse kommune for at få mig til at flytte adresse
Sorø kommune spænder ben for udbetaling af udgifter tildelt fra Ankestyrelsen
Sorø kommune ringede til Udbetaling Danmark og fortalte om min flytning
Sorø kommune nedsatte fejlagtigt min venindes helbredstillæg, da jeg som hjemløs midlertidigt havde en postadresse hos hende
Sorø kommune sendte uretmæssigt krav videre til inddrivelse hos Skat
Sorø kommune kunne ikke finde en rapport i den første skimmelsag trods tidligere afgivet aktindsigt i samme journal

 

Sorø huslejenævn

Sorø huslejenævn afholdt ikke et fuldtalligt møde
Sorø huslejenævn holdt som lovet ikke et nyt møde
Sorø huslejenævn kunne ikke tage stilling til et nymalet lejemål trods omfattende billeddokumentation
Sorø huslejenævn kunne godt i udlejers favør tage stilling til en mødding, som for længst var blevet fjernet
Sorø huslejenævn gav uretmæssigt udlejer og stævningsmand fradrag for en udokumenteret regning
Sorø huslejenævn nægtede at genoptage sagen trods fejl og nye oplysninger
Sagen blev bevidst fejlbehandlet i Landsretten
Sorø huslejenævn har aldrig registreret min rapport på 90 sider med righoldig billeddokumentation for skimmelsvamp og flere byggefejl

 
Sorø beboerklagenævn

Sorø beboerklagenævn fremsendte afgørelse til gammel adresse og ikke på mail på trods af maildialog
Alle klagere over Sorø boligselskab fik medhold -  undtagen min sag som blev sendt til retten i Næstved og bremset med advokatpålæg
 

Statsforvaltningen, Tilsynet

Statsforvaltningen Tilsynet undlod at rejse en tilsynssag og accepterede, at kommunen undlod at fremsende vigtige sagsakter
Statsforvaltningen Tilsynet undlod det samme i den anden skimmelsag
Statsforvaltningen Tilsynet afviste at rejse tilsynssager – i begge tilfælde under henvisning til kommunestyrelseslovens § 48A
Det tilsynsførende ministerium har aldrig ønsket at oplyse, om Statsforvaltningen har hjemmel til at tilsidesætte gældende love

 

Statsforvaltningen, Byfornyelsesnævnet

Byfornyelsesnævnet ønskede ikke at genbehandle sag trods opfordring fra ombudsmanden grundet manglende klagevejledning

 

Statsforvaltningen, Det sociale nævn

Statsforvaltningen, Det sociale nævn mente ikke, at påførte udgifter som følge af lovbrud var urimelige udgifter i begge skimmelsager

 
Ankestyrelsen

Ankestyrelsen overså, at kommunens jurist traf ulovlige afgørelser
Ankestyrelsen overså, at kommunens jurist var en del af sagen
Ankestyrelsens afgørelse var i den første sag med til at fastlåse os i en helbredsskadelig bolig
Ankestyrelsen underkendte Sorø kommunes uretmæssige afslag på hjælp til flytning etc. fra en helbredsskadelig bolig
Ankestyrelsen har senest forsøgt at oprette et nyt sagsnummer for en verserende sag
Ankestyrelsen fortalte, jeg var bindegal, da man ikke var klar over, at jeg fortsat var i telefonen
Ankestyrelsen løj om, at en medarbejder ikke arbejdede der længere, hvor to andre båndoptagelser viste noget andet
Ankestyrelsen underkendte Ankestyrelsen selv
Ankestyrelsen medvirkede til at bibeholde mig i hjemløshed
Ankestyrelsen har overtrådt flere paragraffer i straffeloven – bl.a. med økonomisk vinding
Ankestyrelsen tilsluttede sig afvisning af personligt gennemsyn af journal hos Udbetaling Danmark med anonym anmeldelse
Ankestyrelsen har tilkendt mig dækning for udgifter til flytning, rensning af indbo og indskud, som fortsat ikke er udbetalt af Sorø kommune
 

Ministerier

Flere ministerier har set igennem fingre med lovbrud
Det samme har stort set hele Folketinget og samtlige politikere
En retsordfører finder det “interessant”, at menneskerettighederne bliver tilsidesat i Danmark – uden at gøre noget
Den nye justitsminister havde for travlt til at besvare mine nærgående spørgsmål
Den forrige justitsminister ønskede forlods ikke at besvare spørgsmål
Indenrigs- og økonomiministeriet undlod at besvare vigtigt spørgsmål for at unddrage sig tilsyn med Statsforvaltningen
Justitsministeriet har ikke ønsket at gå ind i sagen om den offentlige forfølgelse
Den nye justitsminister har heller ikke problemer med, at borgere nægtes lovsikrede rettigheder
Indenrigs- og økonomiministeriet har nægtet aktindsigt i CPR, som kunne afklare, hvem der står bag den offentlige forfølgelse
Justitsministeriet har ligeledes nægtet aktindsigt i politiet sikkerhedslog og CPR grundet redigerede notater hos politiet
Justitsministeriet har fortsat ikke udleveret aktindsigt trods flere rykkere

 

Sorø boligselskab

Sorø boligselskab dækkede over et problem i stedet for grundlæggende at løse det
Sorø boligselskab har i årevis tilbagevist og afvist beboeres gentagne klager over fugt
Sorø boligselskabs skimmelfirma fiflede med beviserne
Sorø boligselskabs skimmelfirma fiflede med datoer og billeder i en rapport
Sorø boligselskabs skimmelfirma optog video i manipuleringsøjemed
Da håndværkerne i 2009 skulle åbne ind til skimmelramt væg, var min benzintank “pludselig” utæt
Sorø boligselskab fulgte og færdiggjorde ikke handleplanen
Sorø boligselskab udstedte uretmæssige gebyrer i forbindelse med en sammenklappet lunge
Sorø boligselskab undlod flere gange at reagere på henvendelser om skimmelsvamp
Sorø boligselskab ignorerede gentagne advokathenvendelser
Sorø boligselskab undlod at undersøge skimmelsvamp
Sorø boligselskab lagde uretmæssigt skimmelrenovering over på fraflytningsregningen
Sorø boligselskab opkrævede udokumenterede beløb ved fraflytning
Sorø boligselskab lagde uretmæssigt andre beløb på fraflytningsregningen
Sorø boligselskab har endnu ikke fremlagt dokumentation for deres påståede “misligeholdelse”
Da Sorø boligselskab stævnede mig, ville deres advokat som det første have, at jeg fik et advokatpålæg
Jeg er blevet blacklistet hos samtlige boligselskaber
Sorø boligselskab ignorerer henvendelser omkring udlevering af materiale

 

Forhenværende udlejer

Jeg har fået oplysninger om, at myndigheder lagde pres på og betalte min udlejer, hvilket bl.a. er mundet ud i:

Klippet ledning til træpillefyret
Knivskade af højdrægtig udegående hoppe
Hærværk i løsdrift
“Indbrudsforsøg”
Uretmæssig udbetaling af kr. 8.500 til forrige lejer
Uretmæssig regning for et dårligt fungerende pillefyr
Chikanefremvisning
Glasskår på foldene
Glasskår i hestenes høkasser
Smadret forrude og fire knivstukne dæk da han tabte i Landsretten
Manglende udbedring af flere forhold samt manglende overholdelse af lejeloven
Undladt at oplyse aflæsning for strøm
Undladt at oplyse aflæsning af vand
Undladt at udbedre ulovlig stikkontakt
Undladt at skifte o-ring til oliefyr
Undladt at skifte toiletdør
Undladt at fjerne mødding
Undladt at lave indflytningsliste
Undladt at sørge for havetraktoren virker
Undladt at skifte dørlister med skimmel
Undladt at reparere ødelagt terrassedør trods påkrav
Undladt at reagere på kommunens henvendelser
Uretmæssig udsmidning fra byretten
Endnu en uretmæssig udsmidning fra byretten, fordi Landsretten ikke ville forholde sig til sagen
Udlejer havde pludselig mulighed for at investere på tidspunktet for chikanens opståen
Hestene blev fjernet, da udlejer og den dommerfuldmægtige afslog, at de kunne blive nogle ekstra timer
Jeg skulle afstå mine ejendele til udlejer under fogedudsættelsen, hvilket hverken politi eller retten oplyste om
Udlejer har dokumenteret brændt en del af vores ting af
Flere af vores ting befinder sig fortsat på gården, som har fået nye ejere
Flere af vores ting fulgte med købet af ejendommen
Udlejers advokat sendte en urealistisk efterregning på ca. 100.000 kr.
Udlejers advokat havde kodet flytteopgørelsen, så den ikke kunne kopieres og bruges i bøger
Jeg har fanget både udlejer og hans advokat i bedrageri, hvilket jeg ikke kan få lov til at politianmelde
Jeg har også fanget Advokatnævnet i urent trav i denne sag

 

Skat og skattemyndigheder

Skat underkendte et erhvervsmæssigt hestehold til Skats fordel
Skat gav trussel om nultolerance, hvis min bog om deres fejlbehandling udkom
Truslen blev effektueret 11 dage efter
Skat lavede grove fejlbehandlinger
Skat overtrådte egne regler samt pligt til at sagsoplyse korrekt
Landsskatteretten udtog akter fra aktindsigt
Skat førte sagen på et uretmæssigt grundlag
Landsskatteretten mandsopdækkede Skats medarbejder og båndlagde forlods Skatteankenævnet
Skatteankenævnet kunne ikke lave en selvstændig vurdering grundet Landsskatterettens stavnsbinding
Skatteministieriet har endnu ikke svaret på en række væsentlige spørgsmål
Retten i Roskilde har ikke ønsket at behandle sagen, da Skat tilsyneladende ikke ønsker sagen indbragt i Roskilde ret
Skat har lavet den manglende og ukorrekte sagsbehandling om til, at jeg søger “erstatning” for deres sagsbehandling
Skat forsøger at forhale sagen og nægte mig retten til at indbringe sagen for en habil byret
Skat vil på denne måde hindre mig adgang til effektive retsmidler
Skat krævede i strid med reglerne regnskab for en “hobbyvirksomhed”
Landsskatteretten har aldrig givet anmodet aktindsigt
Skat nægtede på anmodning fra en skatteadvokat at genoptage sagen
Skatteankenævnet afslog genoptagelse uden partshøring
Skatteankestyrelsen ville heller ikke genoptage sagen og fastholdt den tidligere trufne afgørelse
Skat nægter at anerkende deres fejl, da jeg så skal have mellem 40-60.000 kr. tilbage i skat og moms
Skat udbetalte ikke indberettet negativ moms
Skat havde uden belæg angivet udokumenteret indkomst på 100.000 med konsekvenser for pensionsudbetaling, selvom beregningen foretages to år bagud
Jeg fik ingen reaktion fra den nye skatteombudsmand, da jeg sendte min fejlbehandlede skattesag ind
Skat reagerede ikke på min anmodning om aktindsigt trods rykkere
Skat nægtede at fremsende en kopi af afgørelsen fra Advokatnævnet omkring advokatfirmaet Aagaard Lund
Jeg fik øjeblikkelige problemer med mit nye forsikringsselskab, da bilen blev registreret hos Skat med mig som bruger
Skatteankestyrelsen så igennem fingre med, at Skatteankenævnet var inhabilt grundet mine sager og forløb med dels Sorø og Slagelse kommune

 

Slagelse politi – politimyndigheder – Den Uafhængige politiklagemyndighed

Slagelse politi tilsidesatte lejeloven i 2007, hvilket gav ramaskrig i samtlige sjællandske politikredse
Politiadvokaten i Næstved afviste i 2010 en anmeldelse af Sorø kommune - uden at have hørt hele historien eller set et eneste dokument
Slagelse politi brød i 2013 grundloven, straffeloven, politiloven og menneskerettighedskonventionen i forbindelse med demonstrationen
Slagelse politi har ignoreret anmeldelser i 2013 af Sorø kommune og Slagelse politi
Vicepolitikommissæren (nu politikommissær) fra Slagelse blev fanget i lodrette løgne og bevisforvanskelse i 2013
DUP afviste klagen, båndoptagelsen og den dokumenterede løgn med politikommisæren
Slagelse politi har undladt reelt at foretage efterforskning af strafbare og grove forhold fra min udlejers side trods flere ledetråde
Slagelse politi ignorerer nu enhver henvendelse
Den uafhængige politiklagemyndighed og Rigspolitiet har set igennem fingre med vicepolitikommissærens dokumenterede løgn
PET har heller ikke ønsket at kigge på den samlede offentlige forfølgelse og henviser til en inhabil politikreds
Slagelse politi har ikke ønsket at efterforske den offentlige forfølgelse
Min telefon har i flere år været aflyttet
Politiet har indtil videre nægtet aktindsigt i flere ombæringer med respektive rykkere
Politiet fjernede hestene under den uretmæssige fogedudsættelse, selvom de var tilmeldt en demonstration
Politikommissær Kurt G. Nielsen afslog – uden hjemmel - dagen efter, at jeg kunne tilse hestene
Slagelse politi var 612 dage om at udlevere aktindsigt
Aktindsigten var mangelfuld, redigeret og med en del udeladelser
Flere alvorlige politianmeldelser var blot blevet registreret som “hændelser”
Politiet havde kodet aktindsigten, så den ikke kunne kopieres og bruges i bøger
Politiet selv kunne ikke finde min første anmeldelse
To besøg af politiet var ikke registreret
Rigspolitiet har medvirket til, at aktindsigten trods flere rykkere ikke blev udleveret
Politiet har oplyst, at politiloven ikke er en lov, men en hensigtserklæring
Politiet nægtede aktindsigt i deres sikkerhedslog, som jeg søgte på baggrund af den redigerede aktindsigt
En højtstående politimand ville ikke se min oversigt eller høre sagen – det viste sig, han var politiinspektør i Rigspolitiet
Rigspolitiet har imod bedre vidende dækket over flere højtstående politifolk
Jf. aktindsigt har politikommissær Kurt G. Nielsen bremset flere efterforskninger af strafbare forhold
Trods løfte om fuld aktindsigt tilbageholder politiet alligevel sagsakter
På trods af oplysninger om mail undskyldte politiet sig med, at de ikke havde min adresse til den “fulde” aktindsigt
Slagelse politi mener, jeg spilder politiets tid, men tog sig ikke tid til at høre båndoptagelsen med et voldeligt overfald
Justitsministeriet m.fl. henviser til at anmelde korruption til politiet – politiet vil blot ikke modtage anmeldelserne
Politiet har endnu ikke oplyst, hvorvidt min telefon er aflyttet
Politiet foreslog, at jeg talte med en læge, fordi jeg ikke kunne få lov til at politianmelde kriminelle forhold
Jeg har fanget flere politifolk i at lyve
To af politiets anklagere blev fanget i løgn om aktindsigt, som man pludselige ikke kunne finde
Jeg har fanget politiets anklager i pligtforsømmelse
DUP blåstemplede politiets forsømmelser i den omfattende anmeldelse for korruption og offentlig forfølgelse
Politiet har nægtet aktindsigt grundet "fare for statens sikkerhed"
Politiet begik løj og lovbrud for at fratage mig hestene
Politiet gav et ulovligt påbud og påbød mig yderligere at overtræde hesteloven
Politiet overholdt ikke officialprincippet før påbud
Politiet stjal 8 heste op til jul
Politiet gav 14 dage imod 2 måneder til at indløse hestene
Politiet nægtede at udlevere hestene, da jeg havde fundet et sted til dem (dommeren spændte ben via sagen/advokatpålæg)
Politiet solgte 8 heste for i alt kr. 8.000 + moms
Politiet udleverede personligt en kodet aktindsigt med forkert kode
Politiet løj yderligere i hestesagen og aktindsigten - anmelderne og min staldejer ligeså
DUP afviste anmeldelsen af specialanklageren i hestesagen
DUP gik ikke ind i sagen om politiets lovbrud og tilsidesættelser af ejendomsretten
Rigspolitiet reagerede først fire måneder efter på min klage over politiets påbud
Rigspolitiet reagerede ikke på min klage over politiets frakendelse af hestene
Rigspolitichefens forkontor så igennem fingre med en henvendelse omkring offentlig forfølgelse kort før, politiet uretmæssigt stjal hestene
Efter den groteske straffesag i hestesagen hvor politiet løj under ed og jeg ingen dokumentation eller vidner fik lov til at føre, sigtede politiet mig seks gange for at fortælle sandheden på min blog om politiets løgne under ed
Politiet gav mig også et tilhold, da jeg fortsatte med at fortælle sandheden og gentog den for hver sigtelse, politiet foretog
Politiet nægtede at fremlægge båndoptagelsen fra strafferetsmødet som bevis for, at jeg havde talt usandt
Politiet tabte hestesagen i både by- og landsret og trak retssagen om den uretmæssige frakendelse af hestene tilbage
Politiet modsatte sig at inddrage båndoptagelser, aktindsigter m.m. i den nye straffesag imod mig
Politiet tiltvang sig adgang til en journalists bolig, da denne søgte aktindsigt i de akter, som politiet i årevis har nægtet mig aktindsigt i
Politiadvokaten fra 2010 er i dag advokaturchef i anklagemyndigheden i Næstved politi
Advokaturchefen var involveret i den bremsede hesteerstatningssag
Advokaturchefen er præsident for det internationale politi, hvor det amerikanske IRS i dag bremser for mit amerikanske arbejdsgivernummer, så jeg kan sælge bøger, musik og film i udlandet
Politiet undlod at efterkomme min advokats anmodninger om aktindsigt
Politiet har ikke fremlagt bevis for, at jeg taler usandt på min blog
Politiet/anklagemyndigheden afholdt aldrig den lovede afhøring med min forsvarsadvokat
Politiet sendte sagen direkte i retten
Anklagemyndigheden krævede fængsel uden at fremføre dokumentation, selvom der også var mulighed for bødestraf
Politiet baserer deres sigtelser og tilhold på skriftlige forklaringer fra en betjent som flere gange har løjet

 

Retten i Næstved

Retten har tilsidesat gældende retspraksis og fejlbehandlet sagen imod udlejer og stævningsmand til dennes fordel
Retten har ikke accepteret advokatetiske regler som dokumentation
Retten har tilsidesat købeloven og produktansvarsloven
Retten har givet tilsagn til et retsstridigt udlæg
Retten har i strid med menneskeretskonventionen tilsidesat artikel 6 flere gange
Retten har op til en hovedforhandling givet advokatpåbud, udhulet retshjælpsdækningen og nægtet fri proces
Retten har i forbindelse med den nægtede hovedforhandling idømt mig at betale 15.000 kr. til skadevolder/stævningsmand
Rettens idømte sagsomkostninger på 15.000 kr. skete uden en hovedforhandling
Retten accepterede i strid med afgivet dokumentation, at en advokat løj
En dommer løj i retten i samme sag
Retten har givet en uretmæssig udsmidning, som dog blev underkendt i Landsretten
Retten har fastholdt udlejer som stævningsmand, selvom han er inhabil til at forkynde for mig
Retten har forhalet sagen ved at udsætte den henholdsvis 1 år og efterfølgende et ½ år i strid med menneskeretskonventionen
Retten har tillige sørget for, at sagen blev yderligere forsinket ved at fejlbehandle den og sende den rundt i retssystemet
Retten mener ikke, den er inhabil trods flere fejlbehandlinger
Retten modsætter sig overflyttelse til anden retskreds
En dommer afgav to straksdomme i forbindelse med et velbegrundet mistillidsvotum
Min udlejer vendte fuldstændig rundt efter et telefonisk retsmøde med min forrige advokat
Retten undlod at tage stilling til udlejers forsømmelser samt de afgivne politianmeldelser
Retten har givet besked til Sorø kommune om fogedudsættelse fra et erhvervslejemål, hvilket er imod praksis
Retten kørte oveni den uretmæssige fogedudsættelse en anden fogedforretning på stedet
Fogeden forlangte, at vores resterende ting skulle bæres op til hovedvejen, selvom de stod på en anden mands private vej
Fogeden nægtede mig at være til stede, da hestene skulle læsses
Retten har et flerdelt horn i siden på mig – klage over en dommer, samarbejde med Sorø kommune, fangede funktionschefen i urent trav samt mit forfatterskab
Retspræsidenten i retten i Næstved er ven med Dronningen
Funktionschefen som fejlbehandlede, lavede urent trav, var personligt nærtagende og afsagde straksdomme, er veninde med Dronningen
Retten respekterede heller ikke demonstrationsretten
Retten var næsten to måneder om at fremsende retsbogsudskrift af den uretmæssige fogedudsættelse
Retten har ikke efterkommet min anmodning om aktindsigt trods flere rykkere herfor
Retten havde kodet akter, så den ikke kunne kopieres og bruges i bøger
Retten har igen afgivet et uretmæssigt advokatpålæg i forbindelse med sagen i Sorø boligselskab
Retten afslog at afvente min ansøgning om fri proces, som Civilstyrelsen pludselig ville være flere måneder om at behandle
Retten idømte mig – uden en retssag – at betale boligselskabets krav på ca. 32.000 kr.
Retten pålagde samtidig retsafgifter trods kendskab til, at jeg er omfattet af retsafgiftsloven
I flere sager har har retten opkrævet og pålagt retsafgifter og gebyrer, selvom jeg er fritaget jf. retsafgiftsloven
Jeg anmodede retten om at rykke et retsmøde, fordi min tidligere advokat ikke havde fremsendt akter – retten rykkede sagen én enkelt dag
Retten idømte mig at betale modpartens krav, selvom modparten ikke havde fremsendt nødvendigt materiale indenfor tidsfristen
Retten har undladt at besvare en række henvendelser
Retten har halvandet år efter fortsat ikke udleveret rettelig aktindsigt
Da retten endelig over et år efter svarede, indeholdt svaret stadig ikke de ønskede oplysninger
Min tidligere advokat fremsendte kun 24 ud af ialt 31 mail til brug i sagen imod ham
Advokaten fremsendte ikke de sidste mails før rettens svarfrist, hvorfor jeg blev dømt som udebleven og pålagt uretmæssige gebyrer m.m.
Retten i Næstved ville kun genoptage sagen, hvis jeg betalte sagsomkostningerne eller stillede en garanti på over 70.000 kr.
Advokaten var under et telefonisk retsmøde i tidligere bolig sammen med retten meget interesseret i, hvor min søn og jeg var flyttet hen, hvorefter min udlejer vendte fuldstændig rundt
Retten berigtigede dommen – igen med forkerte oplysninger og på et forkert grundlag
Retten afviste sagen grundet manglende sikkerhedsstillelse
Retten idømte mig en udeblivelsesdom, selvom det var modpartens materiale, som udeblev
Retspræsidenten ville politianmelde mig, da jeg søgte om tilladelse til at bruge en optagelse fra et retsmøde
Retten tillod, at den ene part deltog telefonisk og den anden skulle give fysisk fremmøde
Der blev foretaget udlæg i en fejlbehandlet sag
En dommer lod modparten slippe for at redegøre for en regning på ca. 100.000 kr.
Retten medvirker dokumenteret i at forfølge andre personer end blot undertegnede
Retten har slettet en retsbog fra den uretmæssige fogedudsættelse
Dommeren i hestesagen gav et uretmæssigt advokatpålæg
Dommeren i hestesagen nægtede at tilbagebetale retsafgift
Dommeren i hestesagen pålagde mig en retsafgift for et krav, jeg ikke havde rejst
Retten foretog udlæg i en anden mands bil
Retten var otte måneder om at beramme et retsmøde i straffesagen med statens hestetyveri
Retten nægtede ombeskikkelse af den påduttede forsvarsadvokat
Retten nægtede mig at fremlægge hverken båndoptagelser, to kritisable aktindsiger fra politiet, fotos og diverse anden dokumentation
Retten nægtede mig vidneindkaldelser i straffesagen imod mig
Politiet solgte hestene langt under værdi i tilfælde af rettens underkendelse af deres dispositioner
Retten frikendte mig dog for det ene af de to forhold (som betød, at politiet uretmæssigt havde taget hestene i strid med ejendomsretten)

 

Østre Landsret

Østre Landsret fejlbehandlede sagen imod huslejenævnet og udlejere/stævningsmand af den skimmelramte gård
Østre Landsret afviste en anden sag grundet “manglende” kæreskrift
Østre Landsret har underkendt retten i Næstved i sagen omkring nuværende udlejer, hvor der var sket en uretmæssig fogedudsættelse
Østre Landsret afviste et kæreskrift som pdf, selvom retten tidligere havde accepteret fremgangsmåden med fremsendelse pr. mail
Afvisningen af kæreskriftet indebar, at byrettens fejldom mundede ud i en uretmæssig fogedudsættelse
Østre Landsret forholdt sig hverken til den manglende retssikkerhed i retten i Næstved, inhabil dommerstand, grov hærværk, manglende politimæssig efterforskning af strafbare forhold m.m.
Den uretmæssige fogedudsættelse indebar, at der slet ikke har fundet en retfærdig retssag sted og jeg fik ikke lejlighed til at fremlægge dokumentationen
Østre Landsret har ikke ønsket at gå ind i sagen om den offentlige forfølgelse
Østre Landsret har i to sager ikke tilbagebetalt kæreafgift, selvom jeg opfylder betingelserne for fritagelse jf. retsafgiftsloven
Østre Landsret har undladt at besvare en række henvendelser
Jeg har ikke modtaget aktindsigt fra Østre Landsret
Østre Landsret kræver i strid med bl.a. forvaltningsloven betaling for aktindsigt
Dommeren som afviste sagen med udsmidning til følge, er klækkeligt honoreret af staten i Farum-rapporten
Retten opkrævede uretmæssig retsafgift og Østre Landsret har fortsat ikke tilbagebetalt kæreafgift
Østre Landsret har ikke reageret på en kæresag i over 1½ år
Østre Landsret ignorerede rykkere i kæresagen
End ikke retspræsidenten reagerede på henvendelser
Landsretten var bekendt med, at jeg intet fik lov til at fremlægge i byretten i straffesagen imod mig
Landsretten stadfæstede byrettens dom om politiets frakendelse af hestene var ulovlig, nedsatte byrettens bøde med kr. 6.000 og underkendte byretten med sagens omkostninger, som jeg blev fritaget for

 

Højesteret

Min første skimmelsag blev bremset ved Højesteret
Procesbevillingsnævnet gav afslag på, at sagen kunne indbringes for Højesteret
Da jeg senere anskueliggjorde, at sagen var fejlbehandlet, gav Højesteret adgang til at indbringe sagen, som dog blev bremset af økonomiske årsager og krav om betaling af retsafgift, som jeg har fritagelse fra
Da jeg ville kære Landsrettens afvisning omkring udsmidning, fik jeg afslag af Højesteret, da Østre Landsret ikke havde afsagt en dom
Højesteret oplyste, at jeg ikke kunne kære – Østre Landsret oplyste noget andet
Jeg skrev en mail til Højesteret 7 dage før en uretmæssig fogedudsættelse – Højesteret svarede først 6 dage efter fogedudsættelsen
Højesteret begrundede afslaget med, at “Landsretten ikke havde truffet en afgørelse” og procesbevillingsnævnet ikke havde givet tilladelse
Højesteret har ikke ønsket at gå ind i sagen om den offentlige forfølgelse
Højesteret har brugt samme sagsnummer i to vidt forskellige sager
Højesteret opkrævede kr. 11.200 i gebyr for aktindsigt, som normalt er gratis

 

Den særlige klageret

Trods flere henvendelse har Den særlige klageret ikke foretaget sagsbehandling trods åbenlyse lovbrud og fejlbehandlinger
Den særlige klageret har ikke ønsket at gå ind i sagen om den offentlige forfølgelse
Den særlige klageret har ikke ønsket at gå ind i byrettens embeds- og magtmisbrug
Den særlige klageret har opkrævet gebyr for aktindsigt, selvom den ifølge loven er gratis
Den særlige klageret fastholder gebyr for aktindsigt
Den særlige klageret har fortsat ikke udleveret aktindsigt – heller ikke trods anmodning efter persondataloven
Den særlige klageret har brugt samme sagsnummer til flere forskellige sager
Den særlige klageret afviste klager over funktionschefen og dommeren i hestesagen - uden at indhente udtalelser fra dem

 

Generelt for retsinstanser

Selvom jeg i henhold til mine økonomiske omstændigheder ifølge retsafgiftsloven opfylder betingelserne for fritagelse, fastholder retterne indbetaling af gebyrer før sagsbehandling
Retsinstanser forsinker, forhaler og afviser at behandle indgivne sager og kæremål
Retten har nægtet flere gange nægtet fri proces, selvom jeg opfylder betingelserne for fri proces
En dommer bestemmer suverænt, hvad der udgør dokumentation og beviser - også i strid hermed
Retsinstanser bremser sager med advokatpålæg
Retssystemet er opbygget til ugunst for borgere og deres retssikkerhed

 

Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet gav afslag på 3. instansbehandling, hvorved Sorø huslejenævn uretmæssigt blev frikendt
Procesbevillingsnævnet spærrede for adgang til Højesteret, selvom Højesteret havde givet grønt lys
Procesbevillingsnævnet afslog at indbringe den uretmæssige fogedudsættelse for Højesteret, da Østre Landsret ikke havde truffet afgørelse = uretmæssig dom til udførelse
Procesbevillingsnævnet skulle bruge lige netop dét regnskab, som var ufærdigt grundet chikane fra Skat
Procesbevillingsnævnet gav mig to dage til at fremlægge materiale til vurdering af min dokumentation
Procesbevillingsnævnet ville ikke udsætte sagen, da jeg anmodede om det grundet omfangsrig dokumentation og indhentelse af supplerende materiale
Procesbevillingsnævnet gav afslag på fri proces, da de ikke mente, at jeg havde grund til at føre proces
Trods besked om sagen kunne genoptages, afslog Procesbevillingsnævnet dette, da mit materiale var fremsendt og som dokumenterede, jeg havde godgrund at til føre proces OG ville vinde

 

Advokatsamfundet/Advokatnævnet

Advokatsamfundet så igennem fingre med, at en advokat ikke overholdt de advokatetiske regler
Advokatnævnet hastebehandlede en sag uden hensynstagen til nye oplysninger og dokumentation for bl.a. bedrageri
Advokatnævnet mente ikke, at der var grund til at genoptage en sag trods åbenlys dokumentation på bedrageri og mened
Advokatnævnet gav kun den ene part besked om deres afgørelse
Advokatnævnet afviste en adfærdsklage, som retten havde bedt mig om at lave
Advokatnævnet lavede en ensidig og fejlagtig sagsfremstilling
Dokumentationen omkring den afviste adfærdsklage blev således ikke inddraget - kun advokatens svar i samme adfærdsklage

 

Domstolsstyrelsen

Domstolsstyrelsen har ikke ønsket at gå ind i sagen om den offentlige forfølgelse
Domstolsstyrelsen ser igennem fingre med kendskab til flere slags lovbrud, magtmisbrug, embedsmisbrug og fejlbehandlinger
Domstolsstyrelsen henholder sig til, at de kun er en administrativ afdeling

 

Civilstyrelsen

På trods af at Civilstyrelsen havde kendskab til en frist for et advokatpålæg, kunne en ansøgning om fri proces først behandles flere måneder efter
Civilstyrelsen mente ikke, jeg havde grund til at føre proces, selvom jeg kunne dokumentere et uretmæssigt krav på over 30.000 kr.
Jeg søgte Civilstyrelsen om udsættelse, da jeg skulle samle en "hel retssag" - Civilstyrelsen udsatte fristen en enkelt dag
Civilstyrelsen afviste fri proces, da man ikke mente, jeg ville kunne få medhold. Vurderingen blev foretaget uden kendskab til dokumentationen og sagens stilling

 

Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark nægtede at udbetale boligydelse trods kopier af flere politianmeldelser
Udbetaling Danmark har sendt en uretmæssig opkrævning på lidt over 12.000 kr.
Udbetaling Danmark lavede flere fejl i deres beregning
Udbetaling Danmark fastholdt imod bedre vidende, at de 12.000 kr. skulle tilbagebetales
Trods normal hurtig respons er Udbetaling Danmark blevet træge og langsommelige i deres sagsbehandling
Udbetaling Danmark havde udeladt en vigtig oplysning i aktindsigten fra d. 13-12-2013
Jeg har anmodet om et personligt gennemsyn af min journal, som er blevet nægtet med begrundelsen ”personfølsomme oplysninger”
Imod sædvane og på trods af to længerevarende telefonsamtaler samme dag var der ikke lavet notater
Det var samme dag, som retten i Næstved og min tidligere advokat var meget interesseret i at kende min nye adresse
Trods lejekontrakt havde Udbetaling Danmark ikke behandlet ansøgningen til første huslejeindbetaling
Halvvejs inde i måneden udbad Udbetaling Danmark sig en underskrevet lejekontrakt, selvom lejekontrakt var i den nylige aktindsigt
Udbetaling Danmark var fem måneder om at udbetale boligydelse, hvor loven siger max. to måneder - Udbetaling Danmark vidste, at jeg forsørgede mange heste
Udbetaling Danmark har undladt at oplyse mig om en anonym anmeldelse
En båndoptagelse afslørede, at der var modtaget en indberetning, som Udbetaling Danmark havde taget ud af aktindsigten
Ved en fejl kom en sagsbehandler til at afsløre, at der var et notat, selvom Udbetaling Danmark nægter
Udbetaling Danmark har bevidst udregnet for lav boligydelse og forhaler sagen ved at sende den i Ankestyrelsen
Udbetaling Danmark udbad sig dokumentation for varmeregnskab, reagerede ikke på dokumentationen og sendte regnskabet i Ankestyrelsen
Udbetaling Danmark har aldrig udbetalt varmetillægget
Udbetaling Danmark tilbageholdt boligydelse og udbetalte den ikke, selvom der var lavet fejl

 

Embedslæge

Embedslægen undlod at træde ind i sagen med skimmelsvamp i 2008
Embedslægen undlod at reagere i 2012 trods direkte henvendelse fra en overlæge omkring skimmelsvamp

 

Rigshospitalet

Lægen ringede personligt omkring en undersøgelse med narkose, da demonstrationen imod Sorø kommune var gået i gang og uretmæssigt afbrudt
Læger har ikke villet anerkende indeklimasyndrom trods udtalelser fra en professor og fra en lungemediciner

 

Teknologisk Institut

Et prøveresultat fra 2006 er bortkommet på trods af notoriske kopier af samtlige prøveresultater (resultatet bortkom også i udlejers varetægt)
Et syn og skøn op til hovedforhandlingen havde pludselig brug for et ekstra besøg, så Teknologisk Institut brugte tre besøg imod normalt et enkelt
Clairvoyante oplyser, at de udtagne prøver fra Teknologisk Institut ikke er retvisende og er manipulerede
Teknologisk Institut var årsag til, at en hovedforhandling blev rykket i et halvt år ved pludselig afholdelse af et (to) overflødigt ekstra møde
Teknologisk Institut sendte en skyhøj regning for et syn og skøn, som lå langt over normalprisen
Teknologisk Institut er udpeget af retten i Næstved, som er en del af den offentlige forfølgelse

 
Arbejdsskadestyrelsen

8 måneder inde i sagsbehandlingen fandt man ud af, at lungemediciner og ekspert John Arnveds diagnose på indeklimasyndrom ikke kunne bruges
Arbejdsskadestyrelsen underkendte et advokatmæssigt opgjort beløb på kr. 281.000 kr.
Arbejdsskadestyrelsen medtog ikke udtalelse fra en professor i interstitielle lungesygdomme
Arbejdsskadestyrelsen medtog ikke min stressudløste blodprop i hjertet
På trods af oplysninger om fejlbehandling påberåber Arbejdsskadestyrelsen sig et nyt honorar på kr. 8.500 for at genbehandle en fejlbehandlet sag
 

Tidligere advokat

Min tidligere advokat overholdt ikke de advokatetiske regler jf. udtalelser fra mit rethjælpsforsikringsselskab
Min tidligere advokat udtog ikke stævning trods retshjælpstilsagn, hvorfor sagen umiddelbart faldt for forældelsesfristen
Min tidligere advokat har generelt forhalet sagerne og forsøgt at stresse mig med at sende konstante rykkere trods retshjælpstilsagn
Min tidligere advokat skrev min søn ud af sagen trods klare oplysninger fra start af
Min tidligere advokat gjorde ikke brug af retsafgiftsloven, hvor jeg opfylder betingelserne
Min tidligere advokat har heller ikke gjort brug af retsplejelovens § 152 a, da retten udsatte retsmødet et helt år
Min tidligere advokat gav køb på flere erstatningsposter, “da dommeren ellers mente, det ville blive for dyrt”
Min tidligere advokat er en del af den offentlige forfølgelse
Min tidligere advokat fremsendte kun 24 ud af ialt 31 mail til brug i sagen imod ham
Advokaten fremsendte ikke de sidste mails før rettens svarfrist, hvorfor jeg blev dømt som udebleven og pålagt uretmæssige gebyrer m.m.
Retten i Næstved ville kun genoptage sagen, hvis jeg betalte sagsomkostningerne eller stillede garanti
Advokaten var under et telefonisk retsmøde i tidligere bolig sammen med retten meget interesseret i, hvor min søn og jeg var flyttet hen
Under en måned efter telefonsamtalen begyndte omfattende hærværk, chikane, knivskade af en højdrægtig hoppe og en uretmæssig fogedudsættelse

 

TV2 og pressenævnet (i forbindelse med demonstrationen) og medier generelt

TV2 nægtede et genmæle i forbindelse med demonstrationen og deres afgivelse af urigtige og vildledende oplysninger
Pressenævnet tilsluttede sig trods faktuel dokumentation som talte for et genmæle
En journalist fra en stor avis ville gerne researche i hendes fritid, men hendes chef ville ikke bringe historien
En journalist fra en anden stor avis ville ligeledes gerne skrive om historien, men chefen ville intet trykke
En journalist ville også gerne skrive vores historie – indtil hun så, hvor højt op sagen gik
Trods aktuelle sager ønsker medier ikke at bringe noget som helst
Generelt virker det som om, at medier har fået mundkurv på
Ingen medier har ønsket at gå ind i sagen om hverken skimmelsvamp, offentlig forfølgelse eller andre sager
Ekstra Bladet har flere gange slettet mine opslag i “Folkets Røst”
Folkets røst blev lukket, da jeg postede flere opslag der

 

Whistleblower-ordninger

Ingen af de to kontaktede whistleblower-ordninger har ønsket at gå ind i sagen

 

Ombudsmanden

Den forrige ombudsmand forsøgte at undslå sig at kigge på sagen
Den forrige ombudsmand så igennem fingre med flere lovbrud og tilsynssvigt
Den forrige ombudsmand stavnsbandt min søn og jeg i en helbredsskadelig bolig
Den nye ombudsmand har flere gange afslået at tage henvendelser alvorligt
Jeg ved fra andre skimmelramte, at ombudsmanden helst ikke går ind i disse sager
Ombudsmanden har ikke ønsket at gå ind i sagen om den offentlige forfølgelse
Ombudsmanden har ikke kommenteret, at politiet i to ombæringer har nægtet aktindsigt
Ombudsmanden mener, at mine henvendelser er tidsspilde
Ombudsmanden har flere gange frabedt sig henvendelser fra mig
Ankestyrelsen har ved et uheld fået underkendt ombudsmanden samt flere andre myndigheder
Først efter henvendelse til kommissionen for Tortur og en henvendelse til Folketingets formand hørte jeg fra Ombudsmanden
Ombudsmanden brugte fire forskellige sagsnumre til en sag om manglende aktindsigt fra Udbetaling Danmark
Ombudsmanden ændrede sagsnummer midt under en sag
Ombudsmanden gik ikke ind i sagen trods politiets åbenlyse lovbrud og tilsidesættelse af ejendomsretten
Trods kendskab til lovbrud, krænkelser af demonstrationsretten, uretmæssig fogedudsættelse, offentlig forfølgelse og statens hestetyveri har ombudsmanden været passiv

 

Rigsadvokaten

Jeg har - forgæves - anmodet rigsadvokaten om at skifte politikreds af inhabilitetsårsager
Rigsadvokaten afviste anmodningen med begrundelsen “interessekollissioner”
Rigsadvokaten satte “interessekollisioner” over håndhævelse af loven og retssikkerhed
Trods dokumentation for det modsatte mener rigsadvokaten ikke, at Slagelse politi er inhabile
Rigsadvokaten har fastholdt en inhabil politikreds
En ny anmodning om skift af politikreds i 2018 blev henlagt til, at politiet selv skulle tage stilling til spørgsmålet
Rigsadvokaten gik ikke ind i sagen om politiets lovbrud og tilsidesættelser af ejendomsretten

 

Statsadvokater

Statsadvokater har tilsluttet sig en politiadvokats afvisning af en politianmeldelse af Sorø kommune
Hverken politiadvokaten eller statsadvokaterne hørte historien eller så et eneste dokument før afvisningen
Ombudsmanden henviste til genbehandling hos statsadvokaterne, som ikke mente, de havde fejlet
Statsadvokaten gik ikke ind i sagen om politiets lovbrud og tilsidesættelser af ejendomsretten

 
Statsadvokaten i København

Statsadvokaten udsatte en nægtet aktindsigt fra politiet i yderligere to måneder
Statsadvokaten vendte ikke tilbage med en begrundelse, da de to måneder var gået
Statsadvokaten så stort på omfattende dokumentation i bogen med kommentarer til den redigerede aktindsigt fra politiet
En senioranklager kom ind over sagen og ville uretmæssigt blåstemple politiets sylten af aktindsigt
Det har vist sig, at politiadvokaten fra 2010 nu er statsadvokat i København, hvorfor det ikke overrasker, at man vil bremse sagen
Statsadvokaten tilbageholder stadig aktindsigten
Statsadvokaten afslog refundering af udgifter som følge af falsk anmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse
Statsadvokaten blåstemplede DUPs forsømmelser i forbindelse med den omfattende politianmeldelse d. 6-3-17 af en række dommere, politifolk m.fl., som deltog i korruption og offentlig forfølgelse
Statsadvokaten i København gik ikke ind i sagen om politiets lovbrud og tilsidesættelser af ejendomsretten
 

Statsadvokaten for særlig og international kriminalitet

Statsadvokaten mente ikke, der var grund til en efterforskning – vel at mærke uden at have hørt eller set sagen
Statsadvokaten ville ikke ofre ressourcer på sagen

 

Justitsministeriet

Justitsministre har “ikke tid” til at besvare mine nærgående spørgsmål
Justitsministeriet og justitsministeren er ligeglade med, om loven bliver overholdt af politiet, retsvæsen m.fl.
Trods klare regler i torturkonventionen har justitsministeriet ikke reageret på den offentlige forfølgelse m.m.
På min henvendelse omkring offentlig forfølgelse svarede Mette Frederiksen, at hun havde noteret sig mine synspunkter
Flere forhold peger på korruption i justitsministeriet og flere afdelinger herunder
End ikke hestesagen reagerede justitsministeriet på trods tilsendte båndoptagelser, løgne og lovbrud fra politiet
To justitsministre har blokeret mig på Facebook
Justitsministeriet gik ikke ind i sagen om politiets lovbrud og tilsidesættelser af ejendomsretten

 

Statsministeriet

Statsministeriet og statsministre har ligeledes været ligegyldige overfor lovbrud og embedsmisbrug
Statsministeriet sletter henvendelser uden at læse dem

 

Andre ministerier

Flere ministerier har kendskab til ulovlighederne og kigger den anden vej

 
Folketinget - politikere

Trods righoldige henvendelser igennem årene er der ingen politikere har reageret på kendskab til og dokumentation for lovbrud, offentlig forfølgelse, statens hestetyveri m.m.
 

Kongehuset

Selvom flere af dronningens venner og veninder står bag forskellige former for chikane, magtmisbrug og fejlbehandling, kigger også kongehuset den anden vej
Kongehuset har ikke ønsket at gå ind i sagen om den offentlige forfølgelse
Kongehuset ser igennem fingre med, at gældende love m.m. ikke bliver overholdt fra ministre, ministerier m.fl.
Kongehuset henviser til retslig såvel som politimæssig behandling, som ikke er mulig, da hverken politi eller retten ønsker at forholde sig til sagerne

 

Menneskeretsdomstolen

Trods flere henvendelser er der ikke sket noget, selvom jeg har gjort opmærksom på den offentlige forfølgelse

 
FNs torturkommite

FNs torturkommite tilsidesatte deres egne undvigeparagraffer, da jeg forsøgte at indbringe sagen, som ellers opfylder deres betingelser
 

Slagelse kommune

Slagelse kommune gav afslag på indskudslån med personlige, økonomiske og jobmæssige konsekvenser og fortsat hjemløshed til følge
Slagelse kommune mente, at en bolig var for dyr på trods af et rigeligt stort rådighedsbeløb
Slagelse borgmester forholdt sig passiv omkring oplysningerne om den offentlige forfølgelse, som havde bredt sig til Slagelse kommune
Slagelse kommune havde efter mere end et år fortsat ikke betalt deres del af min tandlægeregning
Slagelse kommune fremsendte ikke valgkort, selvom jeg havde sikret mig, at de vidste, hvortil valgkortet skulle sendes
Slagelse kommune gjorde en kvinde hjemløs, da hun reklamerede for min bog på Facebook
Slagelses borgmester i 2013 er i familie med chefen, som holdt mig i hjemløshed med afslag på indskudslån
Slagelse kommune nægtede indskudslån for at holde mig i hjemløshed og Ankestyrelsen har tilsluttet sig
Jeg er blevet blacklistet hos boligselskaber, hvilket yderligere er et tiltag til at holde mig i hjemløshed, da der kun ydes indskudslån til boligselskaber

 

Landbohøjskolen

Landbohøjskolen sagde ja til at indlede et behandlingsforløb på trods af kendskab til min økonomiske situation samt muligheden for komplikationer i forbindelse med behandlingen
Da komplikationerne opstod, ville Landbohøjskolen pludselig ikke være med mere, selvom regningen efter aftale var sat i bero
Landbohøjskolens vagthavende dyrlæge foretog en kovending i en akut opstået komplikation og truede med politianmeldelse og Dyrenes Beskyttelse
Landbohøjskolen afviste behandling af hesten med politianmeldelse til følge

 

Dyrenes Beskyttelse

Landbohøjskolen fik dårlig samvittighed og hesten blev tilset af en velfærdsofficer fra Dyrenes Beskyttelse.
Velfærdsofficeren havde en aflivningsagenda for hesten i stedet for at hjælpe den og hun hverken undersøgte hesten eller satte sig ordentligt ind i sagen, før hun skred til en politianmeldelse efter lovens strengeste paragraf
Slagelse Politi og en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen kom derfor på visit på baggrund af anmeldelsen

 

Hestens Værn

Gik ind uden hjemmel og undersøgte nyfødt føl i hestesagen

 

Økonomisk

Økonomisk forsøger myndigheder at afskære mig fra midler af flere årsager:

1) afskære mig fra advokatbistand,

2) udsulte mit hestehold på enhver tænkelig måde,

3) holde mig i hjemløshed,

4) hindre bogudgivelser og reklame,

5) holde mig i et gældsfængsel,

6) køre mig ned på samtlige livsområder - fysisk, psykisk, åndeligt, sjæleligt, økonomisk og firmamæssigt

 

Andet

En ven og hjælper fik problemer med sin pensionsudbetaling
En ven og hjælper fik parkeringsbøder trods handicapskilt (bøderne blev senere annulleret)
En ven og hjælper fik ikke efterforsket en påkørsel af ham
En ven og hjælper fik fejlagtigt nedsat sit medicintilskud i Sorø kommune, da jeg kortvarigt havde ophold der
En anden ven fik et tilbagebetalingskrav på over 500.000 kr. fra Skat (var efter sigende en “fejl”)
Mine e-bøger bliver ikke registreret relevante steder
Newpub havde travlt med at udelukke mig fra deres grupper på Facebook
Bilens førerside kunne pludselig ikke åbnes og lukkes med nøgle
Bilen fik ridset Maria bag på bilen
Den ene forsikring på bilen blev afvist i banken trods dækning
Min mor fik ikke sin ryg røntgenfotograferet, da hun faldt og brækkede den
Herlev hospital sendte hende ligeledes hjem to gange med en brækket fod
Da min mor brækkede hånden, satte Herlev hospital hånden skævt sammen
Der har været postproblemer på flere adresser med rykkere og andre gener til følge
DK-Hostmaster afmeldte domæner trods dokumenterede postproblemer
DK-Hostmaster krævede åbningsgebyrer trods dokumentation for postproblemer
Min læser- og anmelderroste bog Dansk Feng Shui i praksis blev fjernet fra bogbestillingssystemet Bibi efter Skats besøg
Bogen blev også fjernet fra saxo.com
Jeg afskæres fra at få reklame for mine musiknumre
Min søn er gentagne gange blevet trukket uforståeligt i SU
To smede reagerede pludselig ikke på henvendelser
Post Danmark har åbnet et brev, der var korrekt adresseret
Højesteret fik et brev retur om, at jeg var ubekendt på en poste restante, hvilket ikke kan lade sig gøre
Et vennepars datter fik afvist en voldtægtssag grundet procedurefejl hos politiet
Parret har selv været i clinch med Sorø kommune og retten i Næstved – foruden de kender to, som giver myndighederne igen
En anden mand er frataget hans heste og gjort hjemløs i den samme rets- og politikreds med fælles dommere
Min navneansøgning gik ikke igennem på borger.dk
Jeg fik øjeblikkelige problemer med mit nye forsikringsselskab, da bilen blev registreret hos Skat med mig som bruger
En "veninde" faldt mig grimt i ryggen på Facebook. Tilfældigvis fik hun på samme tidspunkt reddet sit hus, der var på tvangsauktion i retten i Næstved og blev også gældsfri i RKI
Min kat døde 6-8 timer efter, jeg efterlyste den på Facebook
Min fyldte hestetrailer blev stjålet 6 timer efter kæresagen i landsretten, som helt usædvanligt udsatte at tage stilling i sagen

 

Hvad er målet med chikanen og forfølgelsen?

Et af målene er at forsøge at lukke mig økonomisk – derfor underkendte Skat mig og derfor nægter myndigheder rettelige midler
Det andet mål er ikke at få medhold så mange steder, for så kan man stemple mig som en grundløs klager
Et tredje mål er at overdænge mig med sager, som forhaler tidsfrister
Et fjerde mål er at forsøge at køre mig træt og derved opgive sagerne
Et femte mål er at gøre forløbet så stort og kompliceret, at de færreste kan gennemskue, hvad det handler om
Et sjette mål er at forsøge at skræmme/true mig til tavshed og opgive mine fordringer og sager

Intet af det kommer imidlertid til at lykkes :o)

 
 
Oversigt over retssager
 
Den røde tråd i den offentlige forfølgelse
 
Hvorfor finder den offentlige forfølgelse sted?
 
Til bloggen
 
Til hestesagen
 
Til status
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk