Tinamarias Blog - det kronologiske forløb ...

 
 

Side 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45

 

Før vi begynder ...

 
Mange mennesker tror, at myndigheder er pålidelige og følger loven. Der er så megen korruption, at man ikke ser skoven for bar træer. Derudover er der mange, som fejlagtigt tror, at korruption involverer penge, men hvad siger loven?
   

Straffeloven

§ 122. Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

 

Straffeloven

§ 144. Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.

 

Nu er det imidlertid sådan, at det er ret svært at slå igennem overfor korrupte myndigheder, som begår lovbrud, offentlig forfølgelse, korruption eller andre strafbare handlinger. Hvilken betjent vil anmelde sin kollega? Hvilken dommer vil dømme sin kollegiale dommer? Og hvilken betjent eller dommer vil rette luppen i måsen på sin chef?

Sagt på en anden måde - det har trange kår at sætte ind overfor myndigheder, som på den ene eller den anden måde ikke overholder loven.

 

Lad mig give et eksempel på og indblik i, hvor nemt det er at udøve korruption og hvorfor det ikke vil give mening at sløre navne i mine bøger. I nedenstående eksempel giver jeg indblik i, hvorfor og hvordan en del korruption kan opstå og hvor det er oplagt at sætte ind over lige netop dét hul i loven.

Det er sådan, at flere borgmestre og flere politifolk i henhold til retsplejeloven afholder flere årlige kredsrådsmøder, hvor situationen i deres kreds bliver drøftet.

 

 

Kilde: [PDF]1. Styregruppemøde i projekt Hot Spot Stationer - Politi.dk

 

Hvis jeg skulle fremstille ovenstående med sorte overdækninger, ville mit forløb ikke give mening, uden at jeg kan forklare, hvad der er knapt så heldigt her.

I mit forløb er der flere genganger-navne både indenfor politiet, Sorø kommune og retsinstanserne. I ovenstående har følgende personer roller og dobbeltroller i mit forløb:

Borgmester Stén Knuth
(Politidirektør Lene Frank)
Politiinspektør Kim Kliver
Sekretariatschef Claus Mohr Hansen
Borgmester Gert Jørgensen
(Konsulent Palle O. Hansen)

Før i tiden var det Ivan Hansen, der var borgmester i Sorø kommune og det var han igennem en del år.

I Slagelse kommune var det Lis Tribler, som var borgmester i Slagelse kommune. En interessant detajle er, at jeg for nylig har skrevet til Lis Tribler for at høre, om hun er i familie med Birgitte Tribler, som er områdeleder i Slagelse kommune og står bag et afslag på indskudslån, da jeg uretmæssigt var gjort hjemløs. Lis Tribler har aldrig svaret, men hvis de er i familie, har de nok talt om den "tossede" kvinde, der demonstrerede med heste.

Helt tilbage i begyndelsen af mit forløb i 2007 var Claus Mohr Hansen dengang politiadvokat, hvor han nu er sekretariatschef i Ledelsessekretariatet hos politiet.

Han er involveret både i den allerførste sag, hvor han blåstempede, at politiet satte lejeloven ud af spil, hvilket skabte ramaskrig i samtlige politikredse på Sjælland.

Han var også involveret i den første demonstrationen, hvor både politiet og Sorø kommune tilsidesatte grundloven, menneskerettighedskonventionen, politiloven og derved overtrådte straffeloven.

Endelig er han også involveret i en partshøring af den kritisable politikommissær, som jeg kan dokumentere offentlig forfølgelse fra. Claus Mohr Hansen har aldrig færdiggjort partshøringen og han er også involveret i den redigerede, forvanskede aktindsigt, hvor jeg fortsat ikke har fået min rettelige aktindsigt her flere år efter.

Politiet nægter fortsat at give mig aktindsigten, da man er klar over, at jeg så er i stand til at dokumentere endnu mere offentlig forfølgelse fra Kurt G. Nielsen, end jeg allerede i forvejen kan.

En anden krølle på mit forløb er fra 2010, hvor jeg første gang anmeldte Sorø kommune for en række tilsynssvigt. Dengang var Michael Boolsen politiadvokat i Næstved, hvortil min politianmeldelse blev sendt, da Slagelse politi ikke kunne afvise den.

Michael Boolsen afviste dengang min anmeldelse - UDEN at høre hele historien eller se et eneste dokument, hvilket blev startskuddet til grimme opdagelser indenfor statsadvokaterne.

 
 

I Tibet-kommissionen er Tuk Bagger undersøgelsesdommer. Hvordan skal jeg dokumentere, at hun har medvirket i helt bevidst at fejlbehandle en af mine sager i Østre Landsret, hvis jeg ikke kan fremvise dommen med hendes navn på og forklare sammenhængen?

Da jeg indenfor retssystemet uretmæssigt blev gjort hjemløs af min primærforfølger retsassessor og funktionschef Susan Blixenkrone-Møller fra retten i Næstved, kan jeg heller ikke dokumentere, at hun har overtrådt retsplejelovens § 60, § 61 og § 62, hvis jeg ikke fremlægger alle mine mails, hvor jeg har erklæret hende inhabil og samtidig fremlægger den seneste domshandling fra hende, som viser, at hun klart og tydeligt vil blæse loven og min retssikkerhed et stykke?

Når dommer John Mosegaard i Østre Landsret sammen med funktionschef Susan Blixenkrone-Møller vælger at se bort fra min dokumentation og manglende politimæssig efterforskning af anmeldte strafbare forhold, så tænker jeg da vilkårligt, at der er tale om en vennetjeneste, da han blev ret godt tilgodeset af samfundet, da han i Farum-rapporten blev tildelt den nette sum af godt 60 millioner kr. til deling.

 

Farum-kommissionen

"De samlede udgifter løber foreløbig op i 53,4 millioner kroner, hvoraf de 22,5 millioner kroner er gået til lønninger og andre 20 millioner til advokatsalærer".

Kilde: https://www.b.dk/politiko/farum-kommissionens-rapport-er-snart-klar

 

Hvordan skal jeg anskueliggøre, at højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen har tråde i mange retninger indenfor systemet og er personlig ven af kongehuset, hvis jeg ikke fremlægger cv og kongehusets gæstelister?

Hvordan illustrerer jeg forbindelsen imellem Lene Pagter Kristensen, Susan Blixenkrone-Møller og kongehuset, hvis jeg ikke fremlægger de nu fjernede gæstelister fra kongehusets hjemmeside?

Hvis man så ved, at de fleste dommere og højtstående politifolk deltager i kongehusets nytårskure, så er det ikke raketviden, at der er nyttige forbindelser på kryds og tværs, hvis en belastende sag "skal klares". Det giver min bog "Når sandheden skal frem - indblik i nepotismens verden" netop syn for sagen i.

 
 

Jeg har fra pålidelig kilde, at justitsministeriet er et af de meste korrupte ministerier og jeg kan give indblik i, at det er tilfældet.

Alene det at få indblik i hvor mange tråde justitsministeriet har ud til forskellige instanser, råd, nævn og tilsyn, hvis de ønsker en sag bremset, er hårrejsende og overvældende.

Til gengæld giver det så mening, når tidligere justitsminister Mette Frederiksen har følgende kommentarer til en henvendelse om korruption og offentlig forfølgelse, som hverken politiet eller retten vil forholde sig til eller modtage anmeldelse omkring:

 

Kære Tinamaria 

Justitsminister Mette Frederiksen har bedt mig takke for din e-mail af 17. november 2014.  

Ministeren har samtidig bedt mig meddele, at hun har noteret sig dine synspunkter.

 

Med venlig hilsen

Lisbeth Gro Nielsen
Ministersekretær


Ministersekretariatet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tlf.: 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

 

Imponerende ... Jeg retter henvendelse omkring, at jeg som forfatter og forlægger af samfundskritiske bøger er udsat for grim offentlig forfølgelse, som hverken politiet eller retten gør noget ved ...

En uretmæssig fogedudsættelse stod for døren og justitsministeren har noteret sig mine synspunkter???

Det bliver ekstra tankevækkende, at en justitsminister ikke reagerer på henvendelser omkring korruption, når hun selv har udgivet følgende pjece:

 
http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/andre_publ/korruption/index.html
 

For at vende tilbage til oversigten over kredsrådsmødet så er det jo nemt for borgmestrene lige at rette henvendelse til de forskellige politifolk, der deltager i mødet og sige: "Du ... vi har lige en vanskelig borger, som måske retter henvendelse med en anmeldelse" ... "Ikke noget problem - den skal jeg eller min medarbejder nok lige klare" ... Det giver i hvert fald mening, når Claus Mohr Hansen og Kurt G. Nielsen betinger sig, at man kun kan indgive en anmedelse til en navngiven betjent ...

Jeg troede, at politiinspektør Kim Kliver ville modtage min anmeldelse for korruption og offentlig forfølgelse, da han tog hul på Atea-sagen i det offentlige rum. Jeg klappede i hænderne over, at han ikke var berøringsangst overfor korruption. Her kommer vi lidt ind i samtalen, inden jeg får startet optageren.

 

Optagelse med politiinspektør Kim Kliver

 
 
Direkte link i tilfælde af funktionssvigt - http//www.tinamarias.dk/Kliver.mp3
 

Som det fremgår af samtalen, ønsker han ikke at modtage anmeldelse for korruption og offentlig forfølgelse. Hvis man så kigger på referatet fra kredsrådet længere oppe, så vil man se, at han ikke ønsker at modtage anmeldelsen, som involverer hans egne kollegaer, som klokkeklart ikke har overholdt loven.

Kim Kliver ved godt, at jeg har kritisk materiale på Claus Mohr Hansen, politikommissær Kurt G. Nielsen, flere betjente og politianklagere som ikke taler helt sandt og som begår pligtforsømmelser. Han ved også, at jeg har belastende materiale på Sorø kommune og en lang række andre instanser - herunder også statsadvokat Michael Boolsen. Kim Kliver ved udmærket, at jeg er udsat for offentlig forfølgelse, men også han forholder sig passiv i strid med en række lovgrundlag.

Når man så også ved, at Kim Kliver har været PET-agent, så giver en afvisning fra PET i 2014 jo større mening, når vi kommer længere hen i forløbet.

 
http://sn.dk/Greve/Moed-politiinspektoer-Kim-Kliver/artikel/567886
 

Til dato har jeg hverken fået lov til at vise politiet min samlede dokumentation og ingen del af sagen har fået lov til at blive indbragt for en domstol. Sagen og alle følgesagerne er konsekvent blevet bremset og fejlbehandlet.

Aktuelt har jeg en kæresag liggende i Østre Landsret, som har ligget der i halvandet år. Retten ønsker ikke at behandle sagen, som involverer en række myndigheder og landsretten kan ikke finde juridisk grundlag for at afvise den. Den bliver i stedet ignoreret ...

Jeg er simpelt hen nødt til at give dokumentation, hvis jeg skal gøre mig forhåbninger om, at der er nogen, der kan få øje på, hvad der sker, for jeg er langt fra den eneste, der er udsat for det her.

 

Korruption stortrives i Danmark, fordi de færreste har gennemskuet det og fordi det er så omfattende, at endnu færre tror på, at det er dét, der finder sted ...

Der sidder voksne mennesker i en betroet stilling med et skærpet ansvar, som har taget helt bevidste beslutninger - lovlige eller ulovlige - og har været bevidst om lovens bogstav og de konsekvenser sagen havde, havde haft og ville få for personen, for andre mennesker og for myndighedspersonen.

Alligevel har de valgt at lukke øjnene og dermed blive aktive aktører i det, der foregår ...

Medvirken ved passitivitet overtræder straffelovens kapitel 4 foruden tjenestemandsloven § 10 ...

 

Tjenestemandsloven § 10

Tjenestemandens pligter

§ 10. Tjenestemanden skal samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for hans stilling, og såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver.

Alle offentligt ansatte er omfattet af tjenestemandsloven.

 
Side 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk