Tinamarias Blog - hvordan Gang stalking ...

 
 

Her kan du læse om, hvordan gang stalking har fundet og stadig finder sted i mit tilfælde ...

 

Om man kalder det korruption, offentlig forfølgelse eller gang stalking, så er det same shit ...

Straffelovens paragraf om korruption:

 
§ 122. Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen,
der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv,
gave eller anden fordel for at formå den pågældende
til at gøre eller undlade noget i tjenesten,
straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.
 
§ 144. Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig
tjeneste eller hverv uberettiget modtager,
fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel,
straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.
 
Andre bestemmelser i straffeloven som gang stalking overtræder:
 

§ 146. Begår nogen, der har domsmyndighed, eller hvem der tilkommer offentlig myndighed
til at træffe afgørelse i retsforhold, der vedrører private,
uretfærdighed ved sagens afgørelse eller behandling, straffes han med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. Begås handlingen med forsæt til velfærdsfortabelse for nogen, er straffen fængsel indtil 16 år.

 
§ 148. Når nogen, hvem domsmyndighed eller anden offentlig myndighed
til at træffe afgørelse i retsforhold tilkommer,
eller hvem det påhviler at virke for håndhævelse af statens straffemyndighed,
forsætlig eller ved grov uagtsomhed undlader at iagttage den lovbestemte fremgangsmåde
med hensyn til sagens eller enkelte retshandlingers behandling eller med hensyn til
anholdelse, fængsling, ransagning, beslaglæggelse eller lignende forholdsregler,
straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
 
§ 150. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv,
misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget,
straffes han med fængsel indtil 3 år.
 
§ 155. Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv,
sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret,
straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil 2 år anvendes.
 
§ 156. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, nægter eller undlader at opfylde pligt,
som tjenesten eller hvervet medfører, eller at efterkomme lovlig tjenstlig befaling,
straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
Uden for foranstående bestemmelse falder hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg.
 
§ 157. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv,
gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed i tjenestens
eller hvervets udførelse eller i overholdelsen af de pligter,
som tjenesten eller hvervet medfører,
straffes den pågældende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
Uden for foranstående bestemmelse falder hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg.
 

§ 157 a. Ved fastsættelse af straf for en overtrædelse af denne lov skal det indgå som en skærpende omstændighed, at overtrædelsen er begået ved tortur.

Stk. 2. Overtrædelsen anses for begået ved tortur, hvis den er begået i udøvelsen af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv ved at tilføje en anden person skade på legeme eller helbred eller stærk fysisk eller psykisk smerte eller lidelse

1) for at skaffe oplysninger eller en tilståelse fra nogen,

2) for at afstraffe, skræmme eller tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget eller

3) på grund af den pågældendes politiske overbevisning, køn, race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.

 
§ 157 b. Bestemmelserne i §§ 145-157 gælder tilsvarende i udøvelse af udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, hvis handlingen er omfattet af § 157 a.
 
Det er en skærpende omstændighed i henhold til straffeloven:
 

§ 81. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som skærpende omstændighed,

1) at gerningsmanden tidligere er straffet af betydning for sagen,

2) at gerningen er udført af flere i forening,

3) at gerningen er særligt planlagt eller led i omfattende kriminalitet,

4) at gerningsmanden tilsigtede, at gerningen skulle have betydelig alvorligere følger, end den fik,

5) at gerningsmanden har udvist særlig hensynsløshed,

6) at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende,

7) at gerningen har baggrund i den forurettedes lovlige ytringer i den offentlige debat,

8) at gerningen er begået i udførelsen af offentlig tjeneste eller hverv eller under misbrug af stilling eller særligt tillidsforhold i øvrigt,

9) at gerningsmanden har fået en anden til at medvirke til gerningen ved tvang, svig eller udnyttelse af dennes unge alder eller betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold,

10) at gerningsmanden har medvirket til kriminalitet udført af et barn under 15 år,

11) at gerningsmanden har udnyttet forurettedes værgeløse stilling,

12) at gerningen er begået af en person, der er varetægtsfængslet eller undergivet foranstaltning, der træder i stedet herfor, eller af en person, der udstår straf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter, eller af en person under undvigelse herfra,

13) at gerningen er begået af en person, der har været varetægtsfængslet eller undergivet foranstaltning, der træder i stedet herfor, eller af en person, der har udstået straf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter, over for institutionen eller en person med ansættelse ved institutionen,

14) at gerningen har baggrund i den forurettedes eller dennes nærmestes udførelse af offentlig tjeneste eller hverv.

 

I mange af mine sager er en lang række andre lovgrundlag tillige overtrådt, men ovenstående dækker den offentlige forfølgelse alias gang stalking. Uanset hvordan man vender og drejer det, er det dybest set korruption foruden embedsmisbrug. Medvirken ved passitivitet er også strafbart i henhold til straffeloven.

En af grundene til, at politiet medvirker, er - udover direkte ordrer til at ignorere anmeldelser og henvendelser - at det er så strafbare handlinger fra myndigheder og dertil skal lægges, at jeg har fanget stribevis af politifolk, dommere, justitsministeriet, ombudsmanden m.fl. i at deltage ...

En offentlig strategi er at få borgeren til at fremstå som "tosser og brokkehoveder", som Andreas Hogsted udtaler på bloggens begyndelse.

 
Følgende myndigheder deltager i gang stalkingen af mig:
 

Sorø kommune

Sorø huslejenævn

Sorø beboerklagenævn

Sorø boligselskab

Slagelse kommune

Slagelse/Næstved politi

Rigspolitiet

Den uafhængige politiklagemyndighed

Rigsadvokaten

Statsadvokaten i København

Statsadvokater for Sydsjælland- og Lolland-Falster

Retten i Næstved

Østre Landsret

Højesteret

Den særlige klageret

Landsskatteretten

(Skatteankenævnet)

Skatteankestyrelsen

Advokatnævnet

Pressenævnet

Udbetaling Danmark

Ankestyrelsen

Justitsministeriet

Økonomi- og indenrigsministeriet

Ombudsmanden

Medierne


Den omfattende gang stalking jeg er udsat for - http://www.tinamarias.dk/blog/offentlig.html eller læs det kronologiske forløb.

 
Eksempler på hvordan det kommer til udtryk
 

For politiets vedkommende

Politiet har flere gange tilsidesat grundloven og min demonstrationsret

Politiet modtager/gennemgår ikke anmeldelser

Rapport/journal forsvundet hos politiet

Politiet nægter aktindsigt

Politiet har løjet i flere sager og tilfælde

Politiet nægter indsigt i CPR

Politiet nægter at oplyse om aflytning og overvågning af telefon og computer

Politiet stjæler heste jf. hestesagen

Anklagemyndigheden forsøger sammen med retten at bremse min vidneføring i straffesagen

 

For DUP - Den uafhængige politiklagemyndigheds vedkommende

Flere sager er bremset uden efterforskning - se sagerne under DUP under sager

 

For domstolenes vedkommende

Jeg er flere gange idømt modpartens krav - uden en retssag overhovedet

Retten bremser ofte sager med bevidste fejlbehandlinger og/eller advokatpålæg

Den retslige gang stalking - http://tinamarias.dk/blog/retssager.html

Læs hvordan retten i Næstved sammen med anklagemyndigheden forsøger at nægte mig at fremføre væsentlige vidner i straffesagen imod mig - strafferetssagen

 

For rigsadvokatens vedkommende

Jeg har to gange søgt rigsadvokaten om skift af politikreds. Første gang blev det nægtet med begrundelsen "interessekollissioner" - her i anden ombæring er det politiets selv, der skal tage stilling til det ... Politiet har endnu ikke taget stilling til spørgsmålet ...

Læs henvendelsen til rigsadvokaten - http://tinamarias.dk/blog/dialogrigsadvokat

 

For ministeriers vedkommende

Ministerier går ikke ind i hverken verserende sager eller sager som er groft fejlbehandlet. Justitsministeriet reagerer heller ikke på henvendelser om offentlig forfølgelse/ gang stalking, selvom det aktivt er i spil. Justitsministeriet er i stedet en medspiller i det, hvorfor det får lov til at fortsætte ...

Justitsministeriet dækker således over og blåstempler, hvad der foregår hos politiet, politiinstanser, hos domstolene, nævn, tilsyn m.m., da justitsministeriet er ligeglade med, om love m.v. bliver overholdt.

 

For Skats vedkommende

Skat er en god måde at forfølge folk på og bevidst fejlbehandlede sager finder også sted hos Skat og skattemyndigheder.

 

For ombudsmandens vedkommende

Heller ikke ombudsmanden griber ind ...

Ombudsmanden har siden 2008 været direkte orienteret om, hvad der foregår omkring min person.

Ombudsmanden er i dag sammen med flere andre myndigheder politianmeldt for medvirken ved passitivitet samt deltagelse i gang stalking.

 

For mediers vedkommende

Man er stemplet hos medier og skulle en journalist fatte interesse for sagen, får han eller hun ikke lov til at skrive om det ...

Cirklen er hermed komplet ...

 
Hvordan kan myndigheder lægge pres på andre?
 

Læs et eksempel på en konkret måde gang stalking kommer til udtryk - http://tinamarias.dk/blog/arnved

Jeg ved, at min udlejer fra Sorøvej var under pres fra myndigheder og her må Skat siges at være en oplagt mulighed. Læs mere under sager under den uretmæssige fogedudsættelse. Da chikanen opstod efter et telefonisk retsmøde med retten i Næstved, havde min udlejer pludselig ud af det blå mulighed for at investere ...

I hestesagen er min staldejer revisor, så han er også et oplagt emne for Skat.

Hvis folk har gæld eller andre hængepartier, kan det også være en motivator.

 
Andre tråde i gang stalking
 

Seneste skud på stammen og tråde til udlandet er både menneskeretskonventionen og IRS - det amerikanske skattevæsen.

Danske myndigheder ved godt, at flere af mine bøger - herunder mine dagbøger - skal oversættes og sælges på det udenlandske marked. Der er således stor interesse i, at jeg ikke får min skatteregistrering i IRS, hvor man lige har bedt om papirer, som jeg allerede har sendt og har kopi af på computeren.

Menneskeretsdomstolen og FNs torturkonvention har aldrig reageret på henvendelser. Der er ikke mange, som ved, at man ikke kan indbringe en sag for menneskretsdomstolen, uden at justitsministeriet er med inde over - og kan bremse sagen.

For sager til FNs torturkonvention gælder det, at ombudsmanden skal være med inde over ...

Da de omtalte lister på gang stalking ikke begrænser sig til Danmark, bliver man heller ikke taget alvorligt i udlandet, selvom det er dybt kriminelle og meget strafbare handlinger, der finder sted ...

Det er ufatteligt grimt og modbydeligt at være indfanget i, da samtlige medier, myndigheder og instanser danner ring, så man heller ikke kan komme fri af det ...

 
Gang stalking er nutidens heksejagt. Hvis du vil gøre noget aktivt for at hjælpe mig fri af gang stalking og myndighedsovergreb, så hjælp mig med at udbrede kendskabet til denne side og til min blog om korruption og offentlig forfølgelse. På forhånd TAK!
 
 
Om gang stalking
 
https://fightgangstalking.com/
 
Til sager og dialog
 
Til status
 
Tilbage til bloggen
 

Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria

tinamaria[@]vindingforlag.dk
>