Tinamarias Blog - Civilstyrelsen i statens hestetyveri ...

 
 

Her kan du læse dialogen med Civilstyrelsen i erstatningssagen omkring statens hestetyveri ...

 
Mail fra min advokat til Civilstyrelsen
 

Fra: Martin Andersen <man@jstlaw.dk> på vegne af Sikkerpost <sikkerpost@jstlaw.dk>
Dato: onsdag den 2. oktober 2019 kl. 17.38
Til: "civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk" <civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk>
Emne: Ansøgning om fri proces - Tinamaria Annaliva A Liziedatter

Til Civilstyrelsen.

På vegne af Tinamaria Annaliva A Liziedatter søger jeg hermed om fri proces til retssag mod anklagemyndigheden, Sydsjællands og Lolland Falsters Politi, idet jeg på vegne af Tinamaria agter at stævne anklagemyndigheden med påstand om, at:

”Sagsøgte skal anerkende at være erstatningsansvarlig for sagsøgers tab i anledning af bortfjernelsen og afhændelsen af sagsøgers 8 heste, hvilket skete på grundlag af et ugyldigt pålæg af 14. december 2017”.

Baggrunden er nærmere, at der i december 2017 og primo januar 2018 var et forløb mellem politiet/anklagemyndigheden og Tinamaria i forhold til, at Tinamaria skulle bringe nogle nærmere angivne forhold i orden for hendes heste. Hele dette forløb endte med, at Tinamaria blev idømt en bøde på 2.000 kr., jf. Østre Landsrets dom 23. april 2019 (bilag 1).

Under forløbet meddelte anklagemyndigheden Tinamaria et pålæg af 14. december 2017 om at bringe nærmere angivne forhold i orden i forhold til hestene, og under henvisning til dette pålæg, traf anklagemyndigheden efterfølgende, ved afgørelse af 15. januar 2018, beslutning om fjernelse og afhændelse af de 8 heste.

Pålægget – og dermed bortfjernelse og afhændelsen – var dog ikke gyldig. Spørgsmålet om pålæggets gyldighed blev således indbragt for Retten i Næstved og der henvises til Retten i Næstveds kendelse af 29. maj 2019 (bilag 2) (afgørelsen er endelig), hvor det udtales:

”…da det efter Retten i Næstveds dom af 5. september 2019, som
blev stadfæstet af Østre Landsret ved dom af 23. april 2019, kan lægges til
grund, at der ikke blev givet gyldigt pålæg inden bortsalg af de 8 heste, har
politiet ikke haft hjemmel i dyreværnsloven til at bortsælge hestene som sket,
og beslutningen herom er derfor ugyldig.

Tinamaria Annaliva A Liziedatters påstand tages herefter til følge.

Derfor bestemmes:

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politis afgørelse af 15. januar 2018 om
bortsalg af 8 heste tilhørende Tinamaria Annaliva A Liziedatter godkendes
ikke”.

Tinamaria står således tilbage med et forløb, der blot skulle have endt med en bøde på 2.000 kr., men som desværre udviklede sig således, at hun uberettiget fik frataget sine heste, fordi anklagemyndigheden ikke håndterede forløbet korrekt. Drøftelser med anklagemyndigheden om anerkendelse af erstatningsansvar har været forgæves og det har ikke været muligt at få hestene retur.

Tinamaria opfylder de økonomiske betingelser. Årsopgørelse 2017 vedhæftes. Hun har ikke retshjælp. Hun er ikke samlevende og har ikke børn boede.
 

Krypteret svar/post skal sendes til kontorets sikkermail sikkerpost@jstlaw.dk

Med venlig hilsen / Best regards

Martin Andersen
Advokat (L)
M +45 5115 7505
T +45 3333 7090
F +45 3333 7099
mailto:jst@jstlaw.dk

Toldbodgade 29 C, st.tv.
DK ­ 1253 København K
www.jstlaw.dk

 
Mail fra min advokat til Civilstyrelsen
 

Fra: Martin Andersen <man@jstlaw.dk> på vegne af Sikkerpost <sikkerpost@jstlaw.dk>
Dato: onsdag den 9. oktober 2019 kl. 12.29
Til: "civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk" <civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk>
Emne: 19-210-03639 - Ansøgning om fri proces - Tinamaria Annaliva A Liziedatter

Til Civilstyrelsen.

Under henvisning til styrelsens brev af 8. oktober 2019 kan oplyses/fremsendes:

  • Tinamaria er ikke gift
  • Kopi af afslag på retshjælp vedhæftes (Tinamaria har ikke retshjælp)
  • Jeg har opfordret anklagemyndigheden til at tilkendegive, hvorvidt erstatningsansvaret bestrides uden dog at have modtaget svar. Jeg vedhæfter mails af hhv 23. september 2019 og  13. juli 2019. Det kan til orientering oplyses, at jeg har forsøgt indledningsvist at få prøvet erstatningsspørgsmålet via processen i retsplejelovens kapitel 93a, men både Statsadvokaten og Rigsadvokaten har truffet afgørelse om, at sagen ikke er omfattet af retsplejelovens kapitel 93 a, og at sagen derfor skal føres som alm. civil sag. Afgørelserne fra Statsadvokaten (afgørelse af 11. juli 2019) og Rigsadvokaten (afgørelse af 10. september 2019) vedhæftes til orientering. Det bemærkes for god ordens skyld, at det er en fejl, når det i statsadvokatens afgørelse oplyses, at Tinamaria har fået sine heste tilbage. Det har hun ikke, og det bekræftes også i Rigsadvokatens afgørelse, at der er tale om en fejloplysning i statsadvokatens afgørelse.

Krypteret svar/post skal sendes til kontorets sikkermail sikkerpost@jstlaw.dk

Med venlig hilsen / Best regards

Martin Andersen
Advokat (L)
M +45 5115 7505
T +45 3333 7090
F +45 3333 7099
mailto:jst@jstlaw.dk

Toldbodgade 29 C, st.tv.
DK ­ 1253 København K
www.jstlaw.dk

 
Svar fra Civilstyrelsen
 
 
 
Mail til Civilstyrelsen og Procesbevillingsnævnet
 

Vedr. afslag fra Civilstyrelsen og Procesbevillingsnævnet
02-01-2020 18:39
post@procesbevillingsnaevnet.dk;civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk
Cc: Justitsministeriet;Martin Andersen;

Hejsa

Jeg skal hermed gøre opmærksom på, at både Civilstyrelsen og Procesbevillingsnævnet har truffet fejlagtige afgørelser, da de ikke er truffet på et korrekt grundlag.

Civilstyrelsens sagsnr. er 19-210-03639
Procesbevillingsnævnets sagsnr. er 2019-31-0670

Der er tale om statens hestetyveri, som er en kulmination af dels årelang offentlig/systemisk forfølgelse af min person, hvor særlig politiinstanser og domstolene har været særdeles aktive. Derudover er der tale om flere års afdækning af korruption fra min side, hvilket som nævnt fik myndigheders hævntørst til at kulminere, da jeg – udover diverse bøger og dokumentar - d. 6-3-2017 foretog en omfattende politianmeldelse jf. http://www.tinamarias.dk/blog/ombudsmanden, hvor jeg også bl.a. politianmeldte både Civilstyrelsen og Procesbevillingsnævnet foruden en del andre myndigheder og navngivne myndighedspersoner.

Det er heller ikke nogen hemmelighed, at både Procesbevillingsnævnet og Civilstyrelsen har nogle ret uheldige roller i min dokumentars afsnit 16 på http://www.tinamarias.dk/blog/dokumentar.html, hvor begge instanser bliver fanget med bukserne nede og blev deltagere i den offentlige forfølgelse af min person. Jeg har flere gange tidligere fanget Procesbevillingsnævnet i ufine metoder og det er i sagens natur bekymrende, at begge instanser residerer under justitsministeriet, som heller ikke er fin i kanten og efterhånden har et meget blakket ry i befolkningen.

I nærværende sag med ovenstående sagsnumre er der tale om, at der fandt en totalt grotesk straffesag sted i statens hestetyveri i strid med både min retssikkerhed såvel som nationale og internationale love. Såfremt jeg havde fået lov til at fremlægge blot en lille del af min dokumentation, var jeg ubestridt blevet frikendt. Desværre giver forløbet indblik i, at statens hestetyveri er aftalt spil imellem en lang række myndigheder – herunder retten i Næstved og Østre Landsret foruden DUP m.fl.,  hvilket fremgår af http://tinamarias.dk/blog/straffesagenoversigt.

Jeg er fuldt bevidst om, at baggrunden for, at de to retsinstanser har valgt at kende mig skyldig i politiets ene af to sigtelser ligger til grund i, at man så kan afvise et erstatningsansvar, fordi man nu er “dømt”. Jeg henviser i denne sammenhæng til retsplejelovens § 1018 a. Fakta er imidlertid, at jeg af indlysende årsager blev nægtet en retfærdig retssag, så man oveni kunne blåstemple og frikende statens hestetyveri uden erstatningsansvar overhovedet, selvom der nu er faldet tre domme for, at politiet begik regulære lovbrud, da de uretmæssigt stjal mine otte firmaheste ... Anklagemyndigheden har endda selv indrømmet, at de ikke havde hjemmel hertil, hvilket i sig selv burde have fået både Civilstyrelsen og Procesbevillingsnævnet til at undre sig og træffe nogle helt andre afgørelser ...

Nu er formålet – med kendskab til sagens dokumenation, mål og agenda – utroligt gennemskueligt, men det bibringer desværre ikke borgere opfattelsen af, at de nævnte myndigheder fungerer betryggende og i overensstemmelse med flere lovgrundlag. De nyligt trufne afgørelse fra både Civilstyrelsen og Procesbevillingsnævnet gør desværre – igen - begge instanser til aktive aktører i den offentlige forfølgelse foruden deltagere i statens hestetyveri.

Da jeg har offentliggjort skrivelserne på henholdsvis http://tinamarias.dk/blog/erstatningcivilstyrelsen og http://tinamarias.dk/blog/erstatningprocesbevillingsnaevnet, skal jeg høre, om der er navne, der skal sløres? Sandheden har det jo med at komme frem – hvis ikke før, så siden

Mvh.
Tinamaria

 
Svar fra Civilstyrelsen
 
 
 
 
 
 
Mail til Civilstyrelsen
 

Vedr. sagsnr. 19-210-03639
22-05-2020 17:25
civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk<civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk>;

Hejsa

Se venligst vedhæftede filer.

Mvh.
Tinamaria

 

Civilstyrelsen                                                                                      Skælskør, 22. maj 2020
Toldboden 2, 2. sal,
8800 Viborg
Sendt pr. e-mail: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

Sagsnr. 19-210-03639, Tinamaria Annaliva Ameliah Liziedatter, ansøgning om fri proces.

Jeg henviser til Civilstyrelsens brev af 25. marts 2020 samt brev af 6. maj 2020, hvor Civilstyrelsen anmoder mig om at fremsende en række oplysninger:

Årsopgørelse for 2018 er vedlagt som bilag 1.
Jeg har ingen ægtefælle eller samlever.
Jeg har ingen hjemmeboende børn, som bor hos mig eller i overvejende grad forsøges af mig.
Sagen blev allerede d. 18-12-2017 indbragt for Rigspolitiet via en klage over det ulovlige påbud, hvor Rigspolitiet først flere måneder efter ikke ønskede at gå ind i sagen, da der på daværende tidspunkt var berammet et retsmøde i sagen.


Sagens påstand:

Principalt: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi skal tilbagelevere hestene
1) Saint Millton Segur Lamarque – registreringsnummer 208333200202037,
2) Rubinsteins Talena (Loreena), registreringsnummer 9901545,
3) Rubinsteins Ziljana, registreringsnummer 208333200904772,
4) Rubinsteins Saint Baloo, registreringsnummer 208333201203195,
5) Don Diego, registreringsnummer 208333200610792,
6) Fabian, 4-års rød hingst (i 2017, ukendt registreringsnummer),
7) Zafina (ukendt registreringsnummer, i 2017 var det en 1 års palomino hoppe),
8) unavngivet palomino hoppeføl (i 2017, ukendt registreringsnummer) til sagsøger
Subsidiært: Sydsjællands Lolland-Falsters politi skal betale kr. 400.000 til sagsøger med procesrente fra 22-12-2017.

Mere subsidiært: Sydsjællands Lolland-Falsters politi skal betale kr. 400.000 til sagsøger med procesrente fra sagens anlæg til betaling sker.

Mest subsidiært: Sydsjællands Lolland-Falsters politi skal betale et af retten fastsat mindre beløb med procesrenter som fastsat af retten.

Jeg vedlægger kopi af Retten i Næstveds dom af 5. september 2018, bilag 2 (Dombog Bødesag - dom 5-9-18.pdf).

Sagen har været indbragt for Sydsjællands Lolland-Falsters politi og Sydsjællands Lolland-Falsters politi har afvist at tilbagelevere hestene til mig eller at betale erstatning til mig, jf. korrespondancen i bilag 3 (inteterstatningsansvar.jpg).

Hestene har delvis været anvendt til ridning, til avl, som terapiheste (www.terapihest.dk), som fotomodeller til adskillige bøger og film foruden til foredrag om hingste (www.vindingforlag.dk).
Hestene har grundet mine flerartede aktiviteter i flere år været registreret inde under mit enkeltmandsfirma.


Kort sagsfremstilling:

Sagen handler om, at Sydsjællands Lolland-Falsters politi klart ulovligt har konfiskeret 8 heste tilhørende sagsøger og derefter ulovligt har bortsolgt dem til andre personer for et beløb på ganske få procent af deres reelle markedsværdi og end ikke til slagtepris. Sagsøger formoder, at 6 – 7 af hestene endnu er i live,  mens 1 – 2 af hestene er blevet slagtet. Sagsøger kræver at få min ejendom – hestene – tilbageleveret af Sydsjællands Lolland-Falsters politi, subsidiært at få erstatning for det formuetab, som sagsøger har lidt pga. Sydsjællands Lolland-Falsters politis ulovlige konfiskation af hestene.

Størrelsen af erstatningsbeløbet er svært at angive præcist og må afgøres ved syn og skøn. For de heste, som allerede er blevet slagtet, kan der alene kræves erstatning, men for de heste, der endnu er i live, kan det kræves, at de tilbageleveres. Der gælder en absolut regel om vindikation i de tilfælde, hvor løsøre ulovligt er fjernet fra ejeren og derefter videresolgt.


Anbringender i sagen:

Til støtte for den principale påstand gøres det gældende, at:

De nævnte heste tilhører sagsøger, da sagsøger lovligt har erhvervet dem og sagsøger aldrig har videresolgt dem. Sydsjællands Lolland-Falsters politi har ulovligt fjernet hestene fra sagsøgers besiddelse, men der er ikke afsagt dom om, at sagsøger har mistet ejendomsretten til hestene eller lignende. Tværtimod er der afsagt tre afgørelser om, at Sydsjællands Lolland-Falsters politi hverken havde hjemmel til at fjerne hestene fra sagsøgers besiddelse eller til at sælge dem til tredjemand, som det faktisk er sket: Dom af 5. september 2018 (bilag 2), dom af 24. april 2019 (bilag 4) og kendelse af 29. maj 2019 (bilag 5). I dommen i bilag 5 afgjorde Byretten i Næstved, at sagsøgtes beslutning om at bortsælge hestene var ugyldig, jf. bilag 5 s. 2, hvorfra jeg citerer:

Herefter og da det efter Retten i Næstveds dom af 5. september 2019, som blev stadfæstet af Østre Landsret ved dom af 23. april 2019, kan lægges til grund, at der ikke blev givet gyldigt pålæg inden bortsalg af de 8 heste, har politiet ikke haft hjemmel i dyreværnsloven til at bortsælge hestene som sket, og beslutningen herom er derfor ugyldig.
Tinamaria Annaliva A Liziedatters påstand tages herefter til følge.
Derfor bestemmes:
Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politis afgørelse af 15. januar 2018 om bortsalg af 8 heste tilhørende Tinamaria Annaliva A Liziedatter godkendes ikke.


I en sådan situation, hvor løsøre ulovligt er fjernet fra ejeren, dvs. stjålet eller lignende, gælder der en absolut regel om vindikation, så løsøret, her hestene, skal leveres tilbage til ejeren. Sagsøger er klar over, at Sydsjællands Lolland-Falsters politi i dag ikke råder over hestene, der befinder sig hos de personer, de er solgt til, men Sydsjællands Lolland-Falsters politi er forpligtet til at tilbagekøbe hestene og derefter tilbagelevere dem til sagsøger.

Til støtte for den subsidiære påstand gøres det gældende, at Sydsjællands Lolland-Falsters politi er forpligtet til at erstatte det tab, som sagsøger har lidt ved, at Sydsjællands Lolland-Falsters politi 1) ulovligt har fjernet hestene fra det sted, hvor de var opstaldet og 2) ulovligt har videresolgt dem til tredjemand. Tabet udgør forskellen mellem hestenes værdi på det tidspunkt, hvor de blev solgt af Sydsjællands Lolland-Falsters politi og det salgsprovenu, som sagsøger har fået udbetalt af Sydsjællands Lolland-Falsters politi, foruden det firmamæssige aspekt som hestene udgjorde og var en del af, hvorfor der også er et firmamæssigt tab.


Bilag i sagen:

Udover de vedlagte bilag 1 – 5 kommer sagsøger til at fremlægge yderligere bilag til dokumentation af korrespondancen med Sydsjællands Lolland-Falsters politi, af sagsøgers ejerskab til hestene og af hestenes markedsværdi m.m. Desuden skal der formentlig foregå syn og skøn til fastsættelse af hestenes markedsværdi.

Med venlig hilsen

Tinamaria Annaliva Ameliah Liziedatter

Vedhæftet årsopgørelse fra 2018, kendelsen/domsudskriftet, domsbog af 5-9-18 og domsbog af 23-4-18.

 
Svar fra Civilstyrelsen
 
 
 
Svar til Civilstyrelsen
 

Vedr. sagsnr. 19-210-03639
12-06-2020 15:12
civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk<civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk>;

Hej Maria

Hermed lidt forklaringer

 

Vedr. skrivelsen fra rigspolitiet

Jeg skal beklage, at skrivelsen fra rigspolitiet ikke var med i første omgang, selvom jeg ledte i både mine mails og på e-boks.

Jeg har vedhæftet skrivelsen, som jeg har nogle korrektioner til.

1. Rigspolitiet blev allerede d. 16-12-17 sat på min mail, hvor det fremgår, at der er tale om et kritisabelt forhold, som underforstået er en klage. Rigspolitiet har aldrig svaret eller reageret herpå. Mailen kan – hvis det ønskes og er relevant - videresendes til Civilstyrelsen.

2. Rigspolitiet blev ligeledes sat på min mail d. 18-12-17, hvor det er indlysende, at der er flere kritisable forhold fra politiet og at der er tale om en klage. Mailen kan – hvis det ønskes og er relevant - videresendes til Civilstyrelsen.

3. I perioden under det jeg omtaler som “hestesagen” og det efterfølgende forløb får rigspolitiet flere henvendelser, som de aldrig har reageret på – udover skrivelsen af d. 23-4-18 som er vedhæftet.

4. Rigspolitiet reagerer først, da jeg d. 19-1-18 sender en formel klage og yderligere mails med belastende båndoptagelser. Disse er aldrig behandlet af rigspolitiet.

Et påbud betinger dyr og mennesker, som er i klemme og derfor er det en skandale, at rigspolitiet først svarer over fire måneder senere og dermed heller ikke forholder sig til den indgivne klage. Rigspolitiet kan selvfølgelig ikke klandres for, at flere opfordringer til de tilknyttede betjente i hestesagen ikke reagerer på mine øvrige opfordringer til, at pålægget blev påklaget såvel som indbragt for domstolene, hvilket jeg også selv gjorde.

Når man venter fire måneder, er det for mig et tegn på, at rigspolitiet også i denne sag deltager i den offentlige forfølgelse.

 

Vedr. servicebrev fra Skat

På side 2 indgår de økonomiske oplysninger, som Skat har beregnet mit skatteår udfra. Skat havde – trods negative momsangivelser hele året – fastsat et helt urealistisk virksomhedsoverskud som først nyligt er korrigeret hos Skat.

Jeg har en skattesag ala Kasi-Jesper, hvor både skattemyndigheder og senest retten i Næstved uretmæssigt har spændt ben for min stævning af Skat, Skatteankestyrelsen og Skatteankenævnet.

Den offentlige forfølgelse på den kant indebærer, at jeg har “åbne” regnskaber, som ikke er færdiggjort, fordi skattemyndigheder selv spænder ben. Det er en måde at køre psykologisk krigsførelse imod borgere, der som jeg kan dokumentere omfattende korruption i stort set samtlige myndigheder.

 

Vedr. kopi af eventuelle yderligere bilag

Det er på nuværende tidspunkt en svær gråzone omkring bilag, som jeg vil fremføre under sagen, da der er for mange uafklarede forhold, som ikke er tilstrækkeligt oplyst alene udfra politiets side. Derudover har jeg heller intet forhold til, hvad retten vil kræve – og ikke mindst anerkende.

I forhold til min forrige skrivelse fremgår det, at jeg i henhold til loven om vindiktion vil kræve og har krav på at få hestene tilbage. Der er faldet tre domme for, at politiets/anklagemyndighedens pålæg og dispositioner var ulovlige og  trods politiets/anklagemyndighedens egen indrømmelse alligevel nægter at være erstatningspligtige.

Bilagene vil derfor være afhængige af følgende forhold:

1. Hvor mange heste leveres tilbage?

2. Hvilken stand er de i?

Disse forhold har indflydelse på krav i sagen. Der har også været flere personlige såvel som firmamæssige omkostninger. Det eneste jeg reelt har brug for advokat til, er udregning af erstatningssummer og herunder et syn og skøn.

Jeg håber, at oplysningerne er tilstrækkelige og ellers hører jeg gerne nærmere.

Mvh. og god weekend
Tinamaria

Vedhæftet årsopgørelse 2018 samt

 

Bemærk at rigspolitiet først reagerer på et ulovligt påbud fire måneder efter klagen til rigspolitiet ...

 
Svar fra Civilstyrelsen
 
 
 
 
Mit svar til Civilstyrelsen
 

Vedr. sagsnr.: 19-210-03639
07-07-2020 01:05
civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk<civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk>;

Hej Maria

Jeg skal hermed gøre opmærksom på, at fordi jeg betragter mit hestehold for erhvervsmæssigt, så har Skat aldrig godkendt hesteholdet som erhvervsmæssigt.

Det betyder også, at min tidligere advokat på intet tidspunkt har oplyst noget erhvervsmæssigt - alt er oplyst uden momsangivelser til retsdokumenter, hvorfor det åbenbart heller ikke i hans vurdering tæller som erhvervsmæssigt.

Dertil skal lægges, at hesteholdet først og fremmest er privat med overtoner af forskellige erhvervselementer uden dog at være rent erhverv.

Et andet element som skal ligges til grund, er, at når politiet uretmæssigt og uden hjemmel tager andre folks heste – hvad enten de anvendes eller ikke anvendes som erhverv – så er det en skærpende omstændighed, at politiet uden hjemmel tager heste, som de er bekendt med har erhvervsmæssigt sigte.

Det er min oplevelse, at hele myndighedssystemet gerne ser denne sag bremset – i strid med praksis på området og mine “lovsikrede rettigheder”. Det ændrer dog ikke på, at myndighedsafgørelser taler helt deres eget sprog og det er bestemt ikke klædeligt og underminerer kun tilliden og tiltroen til “retssamfundet”. Udover jura - som ikke er overholdt i denne sag fra myndigheders side, hvilket ligeledes i sig selv giver grund til at føre proces, så er der en høj grad af etik og moral, som ligeledes er tilsidesat og ignoreret såvel som dyreetik og –velfærd.

Jeg ser ikke Civilstyrelsen som en uvildig part, da både politiet og Civilstyrelsen begge virker under “justitsministeriet”, hvilket denne afgørelse også bærer præg af.

Det er ubestridt, at jeg 1) opfylder betingelserne for fri proces såvel som fritagelse fra retsafgift, 2) at der er tale om en usædvanlig sag og 3) at der i dén grad er tale om embedsmisbrug og flere overskridelse af magtbeføjelser, hvilket der er faldet tre domme om på trods af, at jeg på intet tidspunkt i straffesagen og den efterfølgende lige så overflødige og groteske straffesag overhovedet fik lov til at fremlægge beviser, foretage vidneindkaldelser m.v. Sagt på en anden måde – rene justismord bl.a. jf. politiet selv.

Jeg kan oplyse, at jeg siden 2004 har drevet en personligt ejet virksomhed og det har jeg på grund af mine bestræbelser på at rejse mig fra min førtidspension, hvilket i sig selv er usædvanligt. Dette var tæt på at lykkes, da min søn og jeg desværre tilflyttede en skimmelramt bolig, hvor Sorø kommune i to boliger i træk lavede handle- og tilsynssvigt, hvilket siden 2006 har skævvredet mit firma, hvor jeg ellers havde arbejdet mig ned til et grundbeløb, da min pension igennem flere år var reguleret ned som følge af min stigende omsætning. Sorø kommunes tilsynssvigt var startskuddet til, hvad der reelt i dag er offentlig/systemisk/politisk forfølgelse. Hestene var en fremadrettet væsentlig del af at rejse mig endeligt af min førtidspension, så jeg har derudover også mere end rimeligt grund til at føre proces, foruden at hele sagen er en skamplet for alt, hvad et normalt retssamfund ellers burde stå for.

Som sådan har jeg ikke brug for fri proces, men jeg får ikke lov til at føre mine sager, fordi myndigheder ønsker at genere mig mest muligt grundet den omfattende korruption, jeg har afdækket i årevis. Jeg har afgørende behov for bistand, da jeg end ikke får lov til at tale min egen sag, når jeg indkaldes til diverse producerede sager imod mig.

Tvisten angår på ingen måde, hvorvidt min modpart er erstatningsansvarlig – det er ubestridt og anklagemyndigheden har selv indrømmet, at de ikke havde hjemmel til at tage mine heste.

Kravet vedrører personligt ejede heste, hvor der tillige er pant i fra anden side.

Hvis statens hestetyveri ikke er særlige omstændigheder, så må det siges at være en ekstrem inhabil afgørelse fra Civilstyrelsen, hvor der er vendt totalt op på ret og vrang. Jeg er bekendt med, at man fra myndighedernes side tilstræber at kunne påberåbe sig “forældelse”, men det ændrer ikke på retten til vindikation og det ændrer heller ikke det faktum, at jeg allerede i december 2017 forsøgte at indbringe sagen for dels rigspolitiet og dels retten i Næstved. Flere forhold i sagen peger på, at denne sag er aftalt spil og det er mig ubegribeligt, at ingen myndigheder siger fra og heller ikke forstår, at de eneste, som skyder jer i foden og leverer kilometerlang dokumentation for det manglende retssamfund, er jer selv ...

Tag evt. et kig på http://tinamarias.dk/blog/retssager.html og se, I hvor høj grad min retssikkerhed er tilsidesat i årevis alene indenfor den retslige side af forfølgelsen. Derudover er der den politimæssige side såvel som skattemæssige samt alle de andre steder ...

Mvh.
Tinamaria

 
Svar fra Civilstyrelsen
 
 
 
Procesbevillingsnævnet hjemviste sagen til Civilstyrelsen - opdateringen følger på straffesagens oversigt
 
Tilbage til oversigten
 
 
Den retslige forfølgelse
 
Politimæssig forfølgelse
 
Nægtet efterforskning - offentligt forfølgelse 2017
 
Nægtet efterforskning - offentlig forfølgelse 2015
 
Til dialog og sager
 
Til status
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk